Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

Studia kierowane są do aktualnych i pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru nowoczesnej komunikacji marketingowej. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu problematyki związanej z nowoczesnym marketingiem, a zwłaszcza komunikacją marketingową i zarządzaniem relacjami z klientami i partnerami biznesowymi. Przekazywana w toku studiów wiedza oraz praktyczne umiejętności zawodowe mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach różnej wielkości reprezentujących różne branże, a także w organizacjach non-profit. Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy oraz kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie nowych trendów w marketingu, psychologii zachowań rynkowych klientów, nowoczesnej komunikacji marketingowej.

Głównym zadaniem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kompetentnych pracowników działów marketingu i sprzedaży na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Studia wyposażą absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia efektywnej komunikacji marketingowej oraz budowania, podtrzymywania i rozwijania satysfakcjonujących relacji z klientami i dostawcami.

Studia podyplomowe Komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientem kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z wzorem MNiSW. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów. Łącznie słuchacz może uzyskać 30 punkty ECTS w trakcie 2 semestrów studiów podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych

Dr Urszula Widelska - adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Nauczyciel akademicki z zakresu marketingu, praktyk oraz realizator badań marketingowych. Autorka wielu publikacji z zakresu marketingu relacyjnego oraz zarządzania relacjami z interesariuszami. Realizator projektów badawczych oraz strategii marketingowych realizowanych na rzecz przedsiębiorstw (m.in. Unicell, Biocontrol sp. z.o.o.). Prezes Podlaskiej Fundacji Myśli Marketingowej.

dr hab. Joanna M. Moczydłowska – profesor Politechniki Białostockiej

dr hab. Wiesław T. Popławski – profesor Politechniki Białostockiej

dr hab. Grażyna Michalczuk (UwB)

dr Urszula Widelska (PB)

dr Ewa Glińska (PB)

dr Katarzyna Krot (PB)

dr Monika Skorek (UW)

dr Dorota Frasunkiewicz (WSFiZ)

dr Katarzyna Dębkowska (PB)

dr Joanna Szydło (PB)

mgr Adam Walicki (IBiA VIVADE)

mgr Paweł Niemotko (WSFiZ)

mgr Łukasz Seweryński (Agencja Mucha Na Dziko)

mgr Wojciech Jarmołowicz (Unibep)

mgr Marek Masalski (Grupa Konsultacyjna)

mgr Małgorzata Lisowska (Architekt Marki)

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientem jest dostarczenie

  • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
  • zdjęcia,
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.
  • kserokopii dowodu osobistego 

Oraz wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 70,00 zł oraz opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.