Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

MENEDŻER W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

MENEDŻER W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Studia podyplomowe Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego są I Edycją studiów na tym kierunku.

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej administracji samorządowej, a także  innych pracowników urzędów gmin, miast, marszałkowskich, czy też starostw powiatowych zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych. Zachęcamy także do skorzystania ze studiów kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi. Ponadto studia skierowane są  do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, a także do pozostałych osób zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania szeroko rozumianych usług realizowanych w ramach samorządu terytorialnego (np. obecnych lub przyszłych radnych samorządowych).

Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu problematyki związanej z nowoczesnym zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki studiom słuchacze otrzymają profesjonalną wiedzę, łączącą elementy nauk ekonomicznych (w tym nauk o zarządzaniu), społecznych, prawnych oraz technicznych. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:

  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych,
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesariuszy,
  • zarządzać budżetem jednostki,
  • obserwować otoczenie i skutecznie dostosowywać styl zarządzania jednostką do zmieniających się warunków otoczenia,
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, kreować markę lokalną, współpracować z mediami.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także przygotowanie pracy dyplomowej dotyczącej wybranej problematyki studiów.

     

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego jest dostarczenie:

  • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł. 

Opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł obejmuje również opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych. Całkowita opłata za studia wynosi 3500 zł.

Limit miejsc wynosi 35 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe  decyduje kolejność zgłoszenia.

     

Nazwa przedmiotu

Liczba  godzin.

Trening kompetencji menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego

12

Zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysowych

16

Współczesne koncepcje i metody zarządzania w sektorze publicznym

8

Proces decyzyjny w jednostkach samorządu terytorialnego

8

Budowa strategii rozwoju lokalnego

8

Nowe trendy w polityce kadrowej w urzędzie

8

Badania marketingowe i promocja na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego

8

Zarządzanie jakością w urzędzie

8

Zamówienia publiczne na poziomie JST

12

Marketing terytorialny i zarządzanie marką lokalną

8

Planowanie i realizacja programu inwestycyjnego gminy

8

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE

8

Krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020

8

Zarządzanie gospodarką komunalną

6

Gospodarowanie odpadami w lokalnym samorządzie

8

Lokalna polityka klimatyczno- energetyczna

8

Foresight w zarządzaniu regionalnym

8

Planowanie przestrzenne w  jednostkach samorządu terytorialnego

12

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Formy współpracy

6

Partycypacja obywateli  i konsultacje społeczne

8

Elektroniczna administracja na poziomie regionalnym i lokalnym

8

RAZEM

184

Kierownikiem studiów jest dr Urszula Kobylińska, która posiada 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej. Od 2002 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania PB. Wykładowca studiów podyplomowych. Doświadczenie praktyczne na stanowisku członka rady nadzorczej w spółce samorządowej. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania w samorządzie terytorialnym. Członek zespołów badawczych realizujących projekty na zlecenie podmiotów administracji publicznej.

Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych jest baza wykładowców, tworzona przez praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji samorządowej pracujących na stanowiskach kierowniczych, posiadających szczególnie znaczące, praktyczne doświadczenia w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi (Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Urząd Wojewódzki w Białymstoku), oraz pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Białostockiej i innych ośrodków akademickich. Oprócz nauczycieli akademickich i samorządowców, w skład kadry dydaktycznej wchodzą również praktycy  zawodowo  zajmujący się doradztwem dla JST.