Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

 STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współpracy przedsiębiorstwa Danwood organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (IV edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy. 

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
 • inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
 • absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
 • inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • czas trwania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa wynosi 2 semestry (październik 2018- lipiec 2019)
 • zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (soboty i niedziele) 10 - 11 zjazdów,
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Politechniki Białostockiej, doświadczonych ekspertów Danwood S.A. oraz doskonałych praktyków z Niemiec,
 • liczba miejsc ograniczona - 30,
 • studia w całości finansuje Danwood S.A.
 • firma gwarantuje po ukończeniu studiów podyplomowych zatrudnienie
 • procedura rekrutacyjna przeprowadzona będzie przy współudziale przedsiębiorstwa Danwood S.A. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.     
 •     
  

Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści w danej dziedzinie, najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni  eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec. 

dr Joanna Samul - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania WIZ PB. Autorka ponad 60 publikacji naukowych w zakresie zarządzanie kapitałem ludzkim o zasięgu krajowym i zagranicznym; wykonawca w projektach międzynarodowych i krajowych. Uczestniczka licznych polskich i zagranicznych konferencji oraz staży naukowych i dydaktycznych; współorganizator i członek kapituły konkursu "Organizacja ucząca się"; członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Academy of Management.

Piotr Piasecki - Ekspert zarządzania i przywództwa z wieloletnią praktyką menedżerską. Certyfikowany konsultant i trener zarządzania. Autor koncepcji „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm i pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Jest prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

   

Małgorzata Kusyk -Certyfikowany Project Manager PMP®. Ekspert w zakresie zarządzania projektami z ponad 16. letnim  doświadczeniem, które zdobyła prowadząc globalne projekty na całym świecie, w różnych sektorach  i branżach. Mentor, wykładowca akademicki, trener biznesu, wykładowca MBA, autor metodyk  i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, w których łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi.

   

dr Joanna Heidtman  - Psycholog i socjolog, trener, doradca, wykładowca akademicki. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe – diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami oraz szefami zespołów projektowych.

dr inż. Piotr Rynkowski - doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska. Badania naukowe dotyczą gruntowych wymienników ciepła w systemach grzewczych opartych na pompach ciepła. Zainteresowania zawodowe: numeryczna mechanika płynów i wymiana ciepła, metoda elementów brzegowych w zakresie numerycznej wymiany ciepła, mechaniki płynów oraz akustyki; autor ponad 50 opracowań w zakresie energetyki cieplnej budynków oraz analiz techniczno-ekonomicznych związanych z modernizacją bryły budynków, instalacji wewnętrznych c.o. oraz źródeł ciepła.

dr inż. Adam Święcicki – adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego WBiIŚ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą racjonalizacji zużycia energii w budynkach oraz ekonomicznych aspektów kształtowania jakości energetycznej budynków i komfortu cieplnego pomieszczeń. Jest autorem i współautorem ponad 45 artykułów oraz kilku rozdziałów w monografiach. Jest również autorem lub współautorem około 120 audytów energetycznych różnych typów budynków (jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej), autorem lub współautorem 5 certyfikatów energetycznych oraz współautorem 78 ekspertyz dotyczących jakości termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Ma ministerialne uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 

dr hab. Joanna Moczydłowska – doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Trener biznesu, doradca personalny, konsultantka w obszarze diagnozy relacji w organizacjach. Ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca w elitarnym programie EMBA Polskiej Akademii Nauk. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

Anna Miruk - Kierownik Działu Rozwoju Danwood S.A.; prowadzi przedmiot „Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac.” Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak połączyć sprawną organizację budowy z wiedzą stricte budowlaną, a także poznają budowlane know-how firmy Danwood S.A. Budowa zostanie przedstawiona pod kątem wykonawczym – jak przeprowadzić montaż, jak wykonać elewację domu o konstrukcji szkieletowej drewnianej, jak kolejno łączyć prace wykończeniowe wewnątrz budynku i co najważniejsze – jak sprawnie przeprowadzić odbiór domu Klienta. Jak sama mówi: "Z własnego doświadczenia jako inżyniera i kierownika budów wiem, że wiedza zdobywana na studiach musi mieć odniesienie do tego co dzieje się na budowie. Stając przed wyzwaniem samodzielnego poprowadzenia budowy, inżynier niejednokrotnie po raz pierwszy widzi, jak pracują montażyści, brygady wykończeniowe, glazurnicy, instalatorzy. Ocena ich pracy powinna opierać się na zdobytej wiedzy, na wytycznych projektowych, na podstawie warunków technicznych i doświadczenia."

Krzysztof Borkowski - Kierownik Działu Planowania i Współpracy z Podwykonawcami DANWOOD S.A.; prowadzi przedmiot „Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac.” Tematem zajęć jest przygotowanie i realizacja budowy w Danwood S.A.. Zajęcia kierowane są do przyszłych inżynierów i kierowników budowy domów o konstrukcji szkieletowej drewnianej, jak również wszystkich którzy będą związani pośrednio i bezpośrednio z procesem budowy w firmie. Zajęcia obejmują nie tylko część techniczną przygotowania i realizacji budowy, gdyż równie ważna jest komunikatywność i empatia, które potrzebne są do właściwej obsługi Klientów.  Jak mówi: „Podstawą dobrej pracy inżynierów budowy są umiejętności organizacji i zarządzania czasem swoim jak i pracowników, o których także opowiadam w kontekście naszych budów”.

    

                    

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister budownictwa, magister inżynier budownictwa, inżynier budownictwa)
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł

 •        

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • CV kandydata
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości 

  

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
mgr Artur Kozłowski
Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

KOSZTY:
Kandydat ponosi jedynie koszt wpisowego (100 zł). Koszt studiów (4000 zł) w całości finansuje Danwood S.A.

Wpisowe należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok,
Tytuł przelewu:
Wydział Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
Kwota: 100 zł
Nr rachunku: 12124011541111000021487734 Bank - PeKaO S.A.
   

            

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Fizyka budowli
Instalacje w budownictwie energooszczędnym
Kosztorysowanie robót budowlanych
Logistyka
Projektowanie elementów konstrukcji
Standardy instalacyjne domów jednorodzinnych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w budownictwie
Psychologia w zarządzaniu
Marketing w budownictwie
Negocjacje i podejmowanie decyzji
Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac
Przywództwo i zarządzanie zespołem budowlanym
Zarządzanie projektami
Język niemiecki