Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE

ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE

Podyplomowe Studia Zarządzanie w budownictwie mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu metod zarządzania w procesach inwestycyjno-budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania. Oferowany zakres nauczania obejmuje wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z zarządzaniem: projektami w budownictwie, projektami infrastrukturalnymi, placem budowy, zasobami ludzkimi, ryzykiem i wartością, jakością i bezpieczeństwem. Ponadto program Studiów obejmuje kształcenie w zakresie  prawnych aspektów związanych z budownictwem oraz wiedzy z zakresu zamówień i marketingu. Bardzo istotnym elementem programu kształcenia są metody komputerowe w zarządzaniu projektami, ze szczególnym uwzględnieniem technologii BIM (Building Information Modeling).

Studia skierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Adresatami studiów są absolwenci studiów kierunku budownictwo, oraz pokrewnych: architektura, transport, logistyka, inżynieria środowiska, a także kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Zdobyta w trakcie Studiów wiedza i umiejętności służyć będą podniesieniu poziomu zarządzania w obszarach dotyczących  działalności związanej z budownictwem, a także może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów Studiów.

Absolwenci, oprócz dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej, uzyskają zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. Zaświadczenie to uprawnia do skorzystania z uproszczonych procedur otrzymania członkostwa PSMB.  Po ukończeniu studiów możliwe jest także uzyskanie certyfikatu    European Bulding Expert (EurBE) uznającego kwalifikacje menedżerskie w ujęciu europejskim.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje działające w obszarze budownictwa.  

Kierownik studiów - dr hab. inż. Leonas Ustinovičius, prof. nzw.

Zastępca kierownika studiów  - dr Katarzyna Dębkowska

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Romualdas Ginevicius

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.

dr Piotr Bołtryk

dr inż. Vladislavas Kutut

dr Jerzy Lewczuk

dr inż. Andrzej Tomana

mgr inż. Elżbieta Charkiewicz

mgr Wojciech Kalisz

mgr Robert Proszko

mgr inż. arch. Jerzy Rusin

   

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Zarządzanie w Budownictwie jest dostarczenie:

 1. podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 3. ksero dowodu tożsamości;
 4. jednego zdjęcia;
 5. dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 200,00 zł.

Opłata wpisowa w wysokości 200,00 zł obejmuje również opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za dwa semestry studiów podyplomowych wynosi 3 500 zł.

Wpisowe oraz opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734

z dopiskiemStudia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie (z podaniem imienia i nazwiska)         

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów - pokój 120 KB Hala BERLIN lub przesłać pocztą na adres:

Studia podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin         

 

Organizacja studiów

 • Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin;
 • studia trwają dwa semestry:

          - semestr zimowy: od  października 2017 do lutego 2018;

         - semestr letni: od  marca 2018 do lipca 2018.

 • słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 160 godzinach dydaktycznych;
 • studia są prowadzone systemem zaocznym: 10-11 dwudniowych zjazdów;
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8:30 do 16:30;
 • w trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (8 godzin lekcyjnych dziennie);
 • Słuchacze otrzymają (w ramach wniesionej opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców;

  

Program studiów Zarządzanie w Budownictwie

Semestr I

1.         

Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno – budowlanej

2.         

Zamówienia i marketing

3.         

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami w budownictwie

4.         

Zarządzanie kosztami i czasem w budownictwie

5.         

Zarządzanie placem budowy

6.         

Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi cz.1

Semestr II

7.         

Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi cz.2

8.         

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie

9.         

Zarządzanie ryzykiem i wartością

10.      

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi

11.      

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem