ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Specjalność – Zarządzanie produktem i sprzedażą

Umiejętności

Absolwent tej specjalności wypełnia lukę między działem badań i rozwoju a klientem. Wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę aktywnie i skutecznie poszukuje i weryfikuje pomysły na produkty, kreuje nowe potrzeby klienta i je urzeczywistnia, zarządza rynkowym cyklem życia produktu oraz podejmuje decyzje o jego wycofaniu. W szczególności absolwent tej specjalności nabywa praktyczne umiejętności w zakresie: zbierania i analizowania informacji o potrzebach klientów, generowania pomysłów na nowe produkty, przygotowywania analiz o sytuacji i trendach rynkowych, opracowywania, rozwijania i wdrażania strategii produktu, planowania kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych, technik sprzedaży, przygotowywania planów sprzedaży, merchandisingu.

Praca
Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych, jak i handlowych. Interdyscyplinarność kształcenia predysponuje ich w szczególności do pracy w działach rozwoju produktu, marketingu, działach kształtowania jakości, obsługi klienta, dystrybucji i promocji. Nabyte umiejętności mają istotne znaczenie we wszystkich typach przedsiębiorstw, nie tylko w dużych korporacjach, w których występuje wąska specjalizacja i zadaniowość, ale także w mniejszych firmach, w szczególności własnych.


Specjalność – Informatyka gospodarcza i logistyka

Umiejętności
Program studiów, dzięki połączeniu wiedzy ekonomicznej z informatyczną, zapewnia wszechstronne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu informatyka gospodarczego, analityka biznesowego. Znaczną uwagę zwraca się tu na wirtualizację działalności gospodarczej i Internet jako rynek elektroniczny. Absolwent posiada wiedzę z zakresu zastosowania informatyki i dziedzin pokrewnych

Praca
Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych, bankach, giełdach i firmach ubezpieczeniowych oraz administracji rządowej i samorządowej. 


Specjalność – Zarządzanie usługami turystycznymi


Umiejętności
Program studiów zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, planowania i zarządzania usługami turystycznymi oraz organizacji imprez turystycznych.
Absolwent posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów w gospodarce turystycznej. Jest przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki. Wyposażony jest w kompetencje do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Praca
Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, organach administracji publicznej oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w sferze turystyki. 


Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

Umiejętności
Absolwent posiada kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm.
Absolwenci są zwolnieni z egzaminów od F1 do F9 w kwalifikacji ACCA dzięki umowie akredytacyjnej zawartej pomiędzy Wydziałem Zarządzania a organizacją ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Praca
Absolwenci specjalności są w szczególności przygotowani do podjęcia pracy na takich stanowiskach, jak: analityk biznesowy, audytor, kontroler finansowy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, menedżer ds. raportowania, menedżer ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).


Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami


Umiejętności

Absolwent posiada wiedzę o finansowych aspektach funkcjonowania firm, z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych, prawnych i własnościowych. Zna zagadnienia z rachunkowości podatkowej, finansów i rachunkowości oraz rynku kapitałowego. Kształcimy specjalistów finansów i szeroko rozumianej rachunkowości, dostosowanej do międzynarodowych standardów przyjętych w gospodarce rynkowej.

Praca
Absolwenci  mogą podjąć pracę w biurach rachunkowych, podatkowych, w każdym przedsiębiorstwie w charakterze księgowego, analityka i kontrolera finansowego.


Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwem


Umiejętności
Absolwent zna zagadnienia przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.

Praca
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej


Specjalność – Zarządzanie publiczne


Umiejętności

Absolwent posiada wiedzę z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne oraz funkcjonowania i zarządzania organizacjami publicznymi.

Praca

Absolwenci mogą podjąć prace jako specjaliści służb funkcjonalnych administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerowie organizacji publicznych działających w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także w organizacjach pozarządowych


Specjalność – Zarządzanie zasobami ludzkimi  (tylko studia niestacjonarne)


Umiejętności

Absolwent tej specjalności to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji interpersonalnej. Zdobywa umiejętności zarządzania zespołem ludzi w przedsiębiorstwie oraz motywowania do działania, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów pracowniczych.

Praca
Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych szczebla operacyjnego w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego, w firmach headhunterskich i usługach turystycznych.


Specjalność – Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich

Umiejętności

Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Ponadto, nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, analizowania zjawisk i procesów oraz podejmowania właściwych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynkach wschodnich. Posiada niezbędne umiejętności do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych, instytucjach doradczych, instytucjach międzynarodowych.

Praca
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego, administracji celnej, administracji rządowej i samorządowej, doradczo-konsultingowych instytucjach otoczenia biznesu.

                                           
  1. Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich na kierunku zarządzanie lub kierunkach pokrewnych.
  2. Pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
  3.   
 
 Specjalność – Zarządzanie produktem i sprzedażą

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Współczesny handel
Zarządzanie procesami
Zarządzanie i strategie marketingowe
Prawne aspekty wprowadzenia i obrotu towarów
Marketing międzynarodowy
Statystyka matematyczna
Strategie cenowe
Język obcy do wyboru
Makroekonomia
Zarządzanie strategiczne
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Badania rynku
Megatrendy w konsumpcji lub Zachowania konsumenta i klienta (do wyboru)
Marketing B2B lub Innowacje w zarządzaniu produktem (do wyboru)
Komunikacja marketingowa lub Zarządzanie marką (do wyboru)
E-commerce lub Dystrybucja i łańcuchy dostaw (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Praw handlowe
Jakość w zarzadzaniu produktem i sprzedażą
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
Strategie produktu
Zarządzanie sprzedażą lub Techniki sprzedaży (do wyboru)
Projektowanie identyfikacji wizualnej lub Wzornictwo przemysłowe (do wyboru)
Merchandising
Konflikty i negocjacje w organizacji

Specjalność – Informatyka gospodarcza i logistyka

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Zarządzanie procesami
Podstawy programowania i algorytmów
Wprowadzenie do systemów informatycznych w logistyce
Transport kolejowy
Techniki multimedialne
Marketing międzynarodowy
Język obcy do wyboru
Statystyka matematyczna
Rachunek produktywności
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Zarządzanie logistyczne
Makroekonomia
Zarządzanie strategiczne
System SCM lub Systemy DRP (do wyboru)
Programowanie w języku Java lub Programowanie obiektowe (do wyboru)
Projektowanie systemów logistycznych lub Aplikacje biznesowe w MS Office (do wyboru)
Etyka w zarzadzaniu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Projekty logistyczne – pracownia lub Gry biznesowe (do wyboru)
Zarządzanie zmianą
Systemy informatyczne w zaopatrzeniu i sprzedaży lub Systemy informatyczne w logistyce dystrybucji (do wyboru)
Dedykowane rozwiązania IT lub Projektowanie aplikacji WEB (do wyboru)
Metody komputerowej analizy danych lub Statystyczne metody analizy wielowymiarowej (do wyboru)
Konflikty i negocjacje w organizacji
Lean sigma w logistyce lub Reenginiering w logistyce (do wyboru)

Specjalność – Zarządzanie usługami turystycznymi

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Międzynarodowy rynek usług turystycznych
Zarządzanie procesami
Zarządzanie jakością usług turystycznych
Źródła finansowania usług turystycznych
Polityka w turystyce i kulturze
Marketing międzynarodowy w turystyce
Statystyka matematyczna
Zarządzanie usługami noclegowymi
Język obcy do wyboru
Makroekonomia
Zarządzanie strategiczne
Innowacje w turystyce
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
Planowanie usług turystycznych
Rynek usług MICE lub Organizacja wydarzeń turystycznych (do wyboru)
Sieciowanie usług w turystyce lub Partnerstwo w turystyce (do wyboru)
Internet i social media w turystyce lub E-turystyka (do wyboru)
Zarządzanie środowiskowe lub CSR w usługach turystycznych (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Badania rynku turystycznego
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
Usługi rekreacyjne
Inwestycje w turystyce lub Zarządzanie projektami w turystyce (do wyboru)
Zarządzanie relacjami z klientem w turystyce lub Prezentacje i wystąpienia publiczne (do wyboru)
Komercjalizacja produktu turystycznego lub Zarządzanie produktem turystycznym (do wyboru)
Usługi w turystyce zdrowotnej lub Zarządzanie obiektami w turystyce zdrowotnej (do wyboru)
Zarządzanie biurem podróży
Konflikty i negocjacje w organizacji

Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami

Koncepcje zarządzania    
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Bankowość
Zarządzanie procesami
Standardy rachunkowości
Ekonomika przedsiębiorstwa
Marketing międzynarodowy
Język obcy do wyboru
Makroekonomia
Statystyka matematyczna
Rachunek produktywności
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Planowanie i ocena inwestycji
Zarządzanie strategiczne
Analiza ekonomiczna lub Zarządzanie płynnością finansową (do wyboru)
Rynek kapitałowy lub Inwestycje na rynku finansowym (do wyboru)
Planowanie finansowe lub Rachunkowość sektora publicznego (do wyboru)
Etyka w zarzadzaniu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rachunek kosztów lub Koszty w procesie decyzyjnym (do wyboru)
Rachunkowość podatkowa lub Sprawozdawczość finansowa (do wyboru)
Zarządzanie finansami publicznymi lub Finanse państwa (do wyboru)
Uproszczone formy ewidencji księgowej lub Controlling (do wyboru)
Kreatywne zarządzanie
Konflikty i negocjacje w organizacji
Ryzyko bankowe lub Strategie bankowe (do wyboru)

Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

Koncepcje zarządzania
Przedsiębiorczość
Rachunkowość zarządcza ACCA
Budżetowanie i zarządzanie wynikami ACCA
Systemy podatkowe ACCA
Zarządzanie procesami
Język obcy do wyboru
Makroekonomia
Statystyka matematyczna
Zarządzanie strategiczne
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Systemy podatkowe ACCA
Raportowanie finansowe ACCA
Audyt ACCA
Zarządzanie finansami ACCA
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie finansami ACCA

Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Metody organizacji i zarządzania
Zarządzanie procesami
Planowanie i ocena inwestycji
Projektowanie systemów zarządzania
Marketing międzynarodowy
Język obcy do wyboru
Statystyka matematyczna
Rachunek produktywności
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Zarządzanie logistyczne
Makroekonomia
Zarządzanie strategiczne
Analiza ekonomiczna lub Systemy podatkowe (do wyboru)
Zarządzanie i planowanie marketingowe lub Komunikacja społeczna (do wyboru)
Ekonomika przedsiębiorstwa lub Bankowość (do wyboru)
Społeczeństwo informacyjne lub Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
Kierowanie przedsiębiorstwem
Gospodarka oparta na wiedzy lub Dowodzenie operacyjne (do wyboru)
Inwestowanie w papiery wartościowe lub Prawo pracy (do wyboru)
Sprawozdawczość finansowa lub Zarządzanie regionalne (do wyboru)
Uproszczone formy ewidencji księgowej lub Organizacja ucząca się (do wyboru)
Konflikty i negocjacje w organizacji
Promocja lub Retoryka (do wyboru)

Specjalność – Zarządzanie publiczne

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Metody organizacji i zarządzania
Zarządzanie procesami
Planowanie i ocena inwestycji
Zamówienia publiczne
Marketing międzynarodowy
Język obcy do wyboru
Makroekonomia
Statystyka matematyczna
Rachunek produktywności
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Zarządzanie strategiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą i kulturą
Marketing terytorialny lub Podstawy prawa administracyjnego (do wyboru)
Ekonomika miast i regionów lub Organizacja i funkcjonowanie samorządu (do wyboru)
Społeczeństwo informacyjne lub Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Uproszczone formy ewidencji księgowej lub Systemy podatkowe lub Analiza ekonomiczna (do wyboru)
Zarządzanie zmianą
Gospodarka oparta na wiedzy lub Dowodzenie operacyjne (do wyboru)
Zarządzanie finansami publicznymi lub Rachunkowość sektora publicznego (do wyboru)
Organizacja ucząca się lub Prawo pracy (do wyboru)
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Konflikty i negocjacje w organizacji

Specjalność – Zarządzanie zasobami ludzkimi (tylko studia niestacjonarne)

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie procesami
Prawo pracy
Kultura organizacyjna
Marketing międzynarodowy
Język obcy do wyboru
Statystyka matematyczna
Rachunek produktywności
Makroekonomia
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Zarządzanie strategiczne
Rynek pracy
Polityka personalna lub Ewolucja funkcji personalnej (do wyboru)
Innowacyjność w zzl lub Standaryzacja funkcji personalnej (do wyboru)
Metody organizacji i zarządzania lub Marketing personalny (do wyboru)
Metody doboru kadr lub Proces pozyskiwania pracowników (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
System okresowych ocen pracowników
Motywowanie pracowników lub Wynagradzanie i wartościowanie pracy (do wyboru)
Środki unijne w polityce personalnej lub Inwestycje a kapitał ludzki w UE (do wyboru)
Techniki informacyjne w zzl lub Internet jako narzędzie doboru kadr (do wyboru)
Komunikacja interpersonalna lub Psychologiczne aspekty decyzji personalnych (do wyboru)
Szkolenie i doskonalenie pracowników lub Organizacja ucząca się (do wyboru)
Konflikty i negocjacje w organizacji

Specjalność – Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich

Koncepcje zarządzania
Psychologia w zarządzaniu
Przedsiębiorczość
Prawo cywilne
Analiza ekonomiczna rynków wschodnich
Zarządzanie procesami
Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodnich
Prawno-polityczne uwarunkowania zarządzania biznesem na rynkach wschodnich
Społeczno-kulturowe uwarunkowania zarządzania biznesem na rynkach wschodnich
Marketing międzynarodowy
Statystyka matematyczna
Prawno-polityczne relacje Unii Europejskiej i Polski z krajami postradzieckimi i Azji Południowej i Wschodniej
Język obcy do wyboru/Biznesowo-handlowy język rosyjski
Makroekonomia
Zarządzanie strategiczne
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Regionalizm w Azji i Eurazji
Zasady obrotu towarowego z rynkami wschodnimi
Analiza rynku Rosji lub Analiza rynku Chin (do wyboru)
Analiza rynku Białorusi, Mołdawii, Ukrainy lub Analiza rynku państw ASEAN (do wyboru)
Analiza rynku Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji lub Analiza rynku Indii (do wyboru)
Analiza rynku Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub Analiza rynku Japonii (do wyboru)
Etyka w zarządzaniu
Transakcje i rozliczenia w handlu zagranicznym z przedsiębiorcami ze Wschodu
Prawo handlowe
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie zmianą
Funkcjonowanie władzy lokalnej w państwach obszaru poradzieckiego lub Funkcjonowanie władzy lokalnej w państwach Azji Południowej i Wschodniej (do wyboru)
Innowacyjność a konkurencyjność rynków wschodnich lub Innowacyjność i przedsiębiorczość na rynkach wschodnich (do wyboru)
Komunikacja międzykulturowa lub Komunikacja międzynarodowa (do wyboru)
Konflikty i negocjacje w organizacji
Etykieta biznesu lub Retoryka kontaktu międzynarodowego (do wyboru)