Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadza ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”. 

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych uzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.
         

  Joanna M. Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i  „Zachowania organizacyjne”.

  Marek Blim

Mgr inż. elektronik, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1970r); dr nw. Akademii Sztabu Generalnego WP (1982r). Od 2001 roku pułkownik w stanie spoczynku. Były adiunkt i wykładowca: ASG WP, SW UMCS Lublin, WEL WAT, TSWL Zamość, WWSI Warszawa. Aktualny wykładowca akademicki: ISE WEL WAT, ISOP/WZ Politechniki Warszawskiej, WZ AGH w Krakowie; ISEP Politechniki Warszawskiej, Akademia Biznesu i Finansów ‘VISTULA’ w Warszawie. Europejski menedżer systemu zarządzania jakością EOQ (lata 2004-2012) oraz (ciągle od 2001 roku) certyfikowany audytor systemów jakości i zarządzania bezpieczeństwem informacji (PCBC; BSI, DNV, TüV Rheinland Polska), Rzeczoznawca systemów technicznej ochrony osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem (od 2005 roku) – członek Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych Stowarzyszenia POLALARM. Były biegły sądowy z zakresu ochrony i systemów bezpieczeństwa informacji niejawnych (lata 2002-2007). Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Tajne”, oraz zaświadczenie o specjalistycznym szkoleniu dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest projektantem systemów ochrony i kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego.

  Agata Lasota-Jądrzak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Od blisko 16 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zaangażowana w działalność społeczną, gdzie za wkład w popularyzację wiedzy o ochronie informacji prawnie chronionych uzyskała tytuł eksperta Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

Joanna Szydło

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończyła filozoficzne studnia o specjalizacji: teoria komunikacji. Zainteresowania naukowe: etyka w zarządzaniu, wartości i postawy, komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, kultura organizacyjna. Autorka kilkunastu publikacji odnoszących się do zagadnień kulturowych w organizacji.

  Sylwia Czub-Kiełczewska

Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, akredytowany audytor wewnętrzny ISO 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 7 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych, dzięki czemu specyfika pracy instytucji publicznych jest jej bardzo dobrze znana. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę poświęconą  ochronie danych osobowych w praktyce w  branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Autorka książki „ABC ochrony danych osobowych w bibliotece”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na wydziale Prawa i Administracji UKSW. Prowadzi działalność doradczą w zakresie wspierania procesów bezpieczeństwa informacji, zachowania poufności, w szczególności danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych (agencje reklamowe, spółki badawcze, spółki technologiczne). Pełni rolę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w grupie kapitałowej MEDIACAP SA.


Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów, samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

  Dariusz Gromadka

Absolwent studiów dziennych na Heriot-Watt University w Edynburgu (ukończone w roku 1996 na kierunku Elektronika i Elektrotechnika ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne). Wieloletni ekspert z zakresu wykrywania cyberprzestępczości oraz nadużyć telekomunikacyjnych i gospodarczych. Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (polski oraz amerykański certyfikat CICA), biegły skarbowy, biegły sądowy z zakresów: informatyki śledczej, telekomunikacji i analiz ekonomicznych inwestycji. Od 13 lat wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur, jednostek Policji, CBA, CBŚ, ABW, urzędów skarbowych oraz podmiotów prywatnych. Samodzielnie oraz zespołowo wykonał kilkadziesiąt audytów i testów penetracyjnych systemów komputerowych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ministerstw i podmiotów prywatnych. Prowadzi również szkolenia z powyższych zakresów dla audytorów wewnętrznych, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji oraz członków zarządów i innych osób decyzyjnych w różnych jednostkach organizacyjnych. Wykładał również na warszawskich uczelniach wyższych na studiach podyplomowych dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Wielokrotnie występował jako prelegent oraz panelista na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W roku 2016 ustanowiony został stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, dot. zamówień publicznych, technicznych oraz międzynarodowych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: ŚCIŚLE TAJNE, ESA TOP SECRET, EU TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET (NATO).

Zasady i tryb rekrutacji

 Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Politechniki Białostockiej lub notariusza,
 • kserokopii dowodu osobistego.

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych decyduje kolejność zgłoszenia.

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=146721, co uprawnia zainteresowane osoby do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez starostwa powiatowe z działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (tzw. „bony na szkolenie”).

Dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Studiów Podyplomowych w pok. 31KS (budynek Szanghaj) lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, p. 31 KS
16-001 Kleosin

Czesne za dwa semestry wynosi:  4200 zł (2100 zł za semestr).

Opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: „Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe ZBI IOD”

Udzielaniem wszelkich informacji na temat studiów oraz przyjmowaniem dokumentów rekrutacyjnych zajmuje się Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2018 roku.
  

                          

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry: od 12 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Słuchacze będą uczestniczyć w 160 godzinach dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni (Kleosin, ul. O. S. Tarasiuka 2). Studia są prowadzone w systemie 11 dwudniowych zjazdów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.30. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych. Słuchacze otrzymają w formie elektronicznej materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.

Plan Studiów Podyplomowych
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych
– I Edycja
               

Nazwa przedmiotu W Ćw Razem
Semestr I
1 Współczesne problemy zarządzania 3 3 6
2 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym 6 6 12
3 Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych 8 8 16
4 Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych
8 8 16
5 Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych 4 4 8
6 Zagrożenia bezpieczeństwa i ochrona informacji w organizacji 8 8 16
7 Międzynarodowe i krajowe normy i trendy w zakresie cyberbezpieczeństwa 4 4 8
Semestr II
8 Inspektor Ochrony Danych - rola, obowiązki, odpowiedzialność 4 4 8
9 Budowa i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych 4 4 8
10 Informatyka śledcza z elementami hackingu - metody i środki ochrony danych 8 8 16
11 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie i administracji publicznej – studia przypadków 8 8 16
12 Etyka zawodowa w zarządzaniu informacją 3 3 6
13 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 12 12 24