Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zapraszamy Państwa już na XIII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są organizowane w ramach działalności Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obsługą administracyjną studiów podyplomowych zajmować się będą pracownicy Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji. Studia przeznaczone są również dla właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich). Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach.

Absolwenci studiów będą posiadali niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbach personalnych dotyczące nowoczesnych metod doboru kadry, szkoleń, wdrażania systemów okresowych ocen pracowników, budowy systemów motywacyjnych, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji, prawnych uwarunkowań polityki personalnej oraz rozwiązywania innych problemów kadrowych.  Nasi absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej.

 

                               
     

Kierownik studiów

Justyna Grześ-Bukłaho dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik projektu badawczego nr DEC-2011/01/N/HS4/05614 realizowanego w latach 2011-2015, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nt. „Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich”. Wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w latach 2011-2013, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora usług budowlanych”. Uczestnik staży w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego realizowanych w ramach  Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  w latach 2010, 2013. Wykonawca badań w ramach zamówień publicznych oraz prac na rzecz podmiotów gospodarczych. Autorka publikacji dotyczących budowania relacji z podmiotami otoczenia, kształtowania reputacji, budowania przewagi konkurencyjnej. Autorka książki pt.: „Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich – podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych” (2015 r.).       

    

Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych jest baza wykładowców, tworzona przez praktyków i ekspertów oraz pracowników naukowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

Joanna M. Moczydłowska
doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i  „Zachowania organizacyjne”.

Jerzy Paszkowski – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar zainteresowań: organizacja i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianą. Kierownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania PB. Pełni szereg funkcji w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, począwszy od działalności zarządczej, szkoleniowej i konsultingu poprzez członkostwo i kierowanie radami nadzorczymi. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu opracowań wdrożeniowych w przedsiębiorstwach.           

Mirosława Czerniawska dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mgr psychologii, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowo-dydaktyczny dwóch białostockich uczelni: Uniwersytet w Białymstoku (do 2005 r.) i Politechnika Białostocka; Zainteresowana naukowe: psychologia, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw;  Autorka czterech monografii oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach; Aktualnie prowadzone zajęcia: psychologia, psychologia w zarządzaniu, psychologia w turystyce.
 

Joanna Anna Jończyk dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Specjalista w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą i zarządzania publicznego. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych dotyczących problematyki zarządzania w ochronie zdrowia m.in. w Londynie: The Polish University Abroad, The University College Hospital, The Lister Hospital, The Polish Medical Association) czy Paryżu: Wydział Medycyny, Zdrowia i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Universite Paris 13 Sorbonne Site). Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/B/HS4/04544 na lata 2012-2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt.: „Kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach”. W latach 2007-2013 ekspert w RPO Województwa podlaskiego w dziedzinie: Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie ekspert w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz ekspert w RPOWP na lata 2014-2020 w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia. Jest konsultantem i trenerem w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania ludźmi. Członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Autorka książki pt.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej” (wyd. Difin, Warszawa, 2008). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

 

Jan Czerniawski
dr nauk ekonomicznych, docent w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, specjalista w przedsiębiorstwie budowlanym, nauczyciel akademicki  w Politechnice Białostockiej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.  Kierownik i wykładowca 9 edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz od kilkunastu lat wykładowca na innych studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania PB. Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy okresowych ocen, wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń. Autor kilkudziesięciu artykułów. Aktualnie prowadzone przedmioty: podstawy zarządzania, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauki o organizacji.

Wiaczesław Kuźma Ekspert Prawa Pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami współpracując z różnymi podmiotami działającymi na trenie województwa podlaskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce takich zagadnień jak: czas pracy, czas pracy kierowców, wynagrodzenia, urlopy, szkolenia typowo kadrowe – dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych itp. Ponadto od 8 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.

Urszula Kobylińska dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.Dr Urszula Kobylińska posiada 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej. Od 2002 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania PB. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego, wykładowca studiów podyplomowych. Doświadczenie praktyczne na stanowisku członka rady nadzorczej w spółce samorządowej. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania w samorządzie terytorialnym. Członek zespołów badawczych realizujących projekty na zlecenie podmiotów administracji publicznej.

dr Hubert Ostapowicz

mgr Agnieszka Rynkowska


                                      

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.     

KOSZTY
Opłata za Studia wynosi 3 200 zł oraz wpisowe w wysokości 100 zł. Istnieje możliwość wpłaty czesnego w 3 ratach. Opłata wpisowa w wysokości 100 zł obejmuje również opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem: Studia Podyplomowe ZZL XIII edycja
  

Limit miejsc wynosi 40 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

                        

PROGRAM STUDIÓW

                                  

Nazwa przedmiotu

Liczba  godzin.

Wprowadzenie do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

8

Psychologia w ZZL

10

Prawo pracy

20

NOWOŚĆ! RODO w obszarze funkcjonowania działu kadr 6

Analiza rynku pracy

8

Systemy i narzędzia okresowych ocen pracowników

8

Dobór pracowników

12

Budowanie systemów motywacyjnych

8

Wartościowanie pracy

8

Systemy wynagrodzeń

10

NOWOŚĆ!Diagnozowanie kompetencji zawodowych

12

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

8

Zarządzanie zmianą

8

Szkolenie i doskonalenie pracowników, Coaching i Mentoring

10

Standardy europejskie w zarządzaniu personelem

8

Audyt personalny

6

Negocjacje i mediacje. Zarządzanie konfliktem

10

NOWOŚĆ! Employer Branding

8

RAZEM

168 

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej;
 • słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 168 godzinach dydaktycznych;
 • studia są prowadzone systemem zaocznym: 6 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym i 6 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim;
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  w formie wydruku, zapisu elektronicznego lub dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet;
 •  

       

Planowany terminarz

Semestr zimowy

         

1.        

16-17 listopada 2019

2.        

30 listopada - 1 grudnia 2019

3.        

14-15 grudnia 2019

4.        

11-12 stycznia 2020

5.        

25-26 stycznia 2020

6.        

8-9 lutego 2020

Semestr letni

                     

1.        

22-23 lutego 2020

2.        

7-8 marca 2020

3.        

14-15 marca 220

4.        

25-26 kwietnia 2020

5.        

9-10 maja 2020

6.        

23-24 maja 2020