Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami znormalizowanych systemów zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdobycie  kwalifikacji pozwalających podjąć pracę w służbie BHP.

 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych:  

 • wdrażaniem sformalizowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy;
 • rozbudowywaniem istniejących systemów (np. zarządzania jakością) o kolejne elementy;
 • doskonaleniem istniejących systemów zarządzania,
 • zainteresowanych dostępem do najnowszych źródeł wiedzy, podstaw prawnych prowadzenia swojej działalności w trzech obszarach: jakość, ochrona środowiska i bhp. 

Grupę potencjalnych uczestników studiów podyplomowych stanowią osoby pełniące aktualnie lub w przyszłości stanowiska pełnomocników do spraw wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania ISO.

Co daje ukończenie studiów ?
 

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające rozwijać im biznes związany z budowaniem przewag konkurencyjnych na bazie inwestowania w nowoczesne systemy zarządzania, w szczególności poprzez:

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania,
 • dostosowywanie swojej działalności do zmieniających się przepisów prawnych zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • umiejętność redukcji kosztów jakości, kosztów środowiskowych oraz kosztów bhp w swoich przedsiębiorstwach,
 • ciągłe doskonalenie trzech obszarów działalności: jakości, ochrony środowiska i bhp.

W trakcie procesu dydaktycznego uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę dotyczącą trzech obszarach: jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy. Umiejętność podejmowania decyzji i postrzegania istniejących problemów w przedsiębiorstwach z perspektywy nie tylko wyodrębnionych obszarów działalności (na przykład. jakość, na przykład ochrona środowisko) pozwolą na kompleksowe podejście do istniejącej problematyki. Jednoczesne traktowanie trzech wyróżnionych obszarów zapewnić może zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych stron (klientów, pracowników oraz właścicieli).

Studia podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP kończą się uzyskaniem świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymogów określonych w planie studiów - uzyskanie pozytywnych ocen lub zaliczenia wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów.

                                     
          

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Białostockiej oraz osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie tematycznym objętym programem studiów podyplomowych. Wśród wykładowców znajdują się pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Polskiego Centrum Certyfikacji.

Doświadczona kadra nauczycieli akademickich i praktyków pozwoli słuchaczom zdobyć zarówno wiedzę jak i umiejętności z zakresu przygotowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

Warunki przyjęcia:

 • ukończenie uczelni wyższej (stopień: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.   

Wymagane dokumenty:

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 

Koszty:
całkowity koszt - 3 000 zł za rok studiów trwających od listopada 2017 roku do sierpnia 2018 roku.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
Wydział Zarządzania Studia podyplomowe
Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP 


 
  

 

 • studia obejmują około 180 godzin dydaktycznych,
 • zajęcia realizowane są systemem zaocznym, od listopada 2017 roku do sierpnia 2018 roku (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po ok. 16 godzin na zjeździe),
 • słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, poczęstunek,
 • komplet dokumentów wraz z opłatą wpisową należy składać do 1 października 2017 roku,
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przedmiot

Liczba godzin

1.           

Podstawy zarządzania

8

2.           

Wymagania systemu zarządzania jakością - norma ISO 9001

10

3.           

Identyfikacja procesów w systemie zarządzania jakością. Mapa procesów

10

4.           

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

6

5.           

Podstawy zarządzania środowiskiem

8

6.           

Podstawy prawne zarządzania środowiskiem. Procedury administracyjne w ochronie środowiska

8

7.           

Ocena oddziaływania na środowisko

4

8.           

Wymagania systemu zarządzania środowiskowego - norma ISO 14001: 2005

4

9.           

Identyfikacja aspektów środowiskowych

6

10.        

Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

8

11.        

Zadania służby BHP

2

12.        

Prawo pracy

20

13.        

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

12

14.        

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

12

15.        

Ryzyko zawodowe

8

16.        

Choroby zawodowe

6

17.        

Wymagania systemu zarządzania BHP - norma PN 18001: 2004

6

18.        

Ochrona przeciwpożarowa

6

19.        

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

8

20.        

Wymagania dotyczące audytów systemów zarządzania i audytorów

6

21.        

Planowanie i przygotowanie audytu. Techniki prowadzenia audytów systemów zarządzania

10

22.        

Narzędzia i techniki doskonalenia systemu zarządzania

6

23.        

Koszty jakości, środowiska i bhp

6

Razem semestr I

72

Razem semestr II

108

RAZEM

180

Informacje dodatkowe:

 •  studia obejmują 180 godzin dydaktycznych,
 • zajęcia realizowane są systemem zaocznym, (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po ok. 16 godzin na zjeździe),
 • słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.

 •