Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

COACHING W BIZNESIE

COACHING W BIZNESIE

Oferta studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych. Możesz uzyskać Bon na Szkolenia !!! Sprawdź możliwość dofinansowania.

Podstawową przesłanką uruchomienia studiów  Coaching w biznesie jest przekonanie o deficycie pracowników kompetentnych w prowadzeniu procesów coachingowych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych. W perspektywie ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się duże zapotrzebowanie na powyższe umiejętności, dlatego zapraszamy Państwa do podjęcia unikatowych studiów podyplomowych Coaching w biznesie. Studia skierowane są do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców,
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
 • pracowników działów personalnych,
 • wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem,
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

Uczestnicy w czasie trwania studiów  będą mogli korzystać z superwizji, by na bieżąco weryfikować swoje zawodowe umiejętności coachingowe w kontakcie z doświadczonymi praktykami coachingu.

Co wyróżnia  te studia?  

Zajęcia prowadzą praktycy o najwyższych kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatami International Coach Federation (ICF) oraz doświadczeni trenerzy biznesu i nauczyciele akademiccy. Mała liczebność grupy pozwala na realizację zajęć w formie warsztatowo-ćwiczeniowej. Łączymy atrakcyjną wysokość czesnego z troską o najwyższą jakość.

Program studiów umożliwia:

 • zdobycie wiedzy i  praktycznych umiejętności w obszarze pracy z klientem coachingu,
 • poznanie struktury rozmowy coachingowej w oparciu o standardy INTERNATIONAL COACH FEDERATION,
 • poznanie różnych modeli pracy z klientem coachingu,
 • doświadczenie na sobie rozmowy coachingowej,
 • poznanie narzędzi coachingowych ,
 • poznanie prawnych i etycznych aspektów pracy coacha,
 • poznanie konkretnych wskazań we wdrażaniu kultury coachingowej w organizacjach,
 • weryfikację swoich umiejętności w kontakcie z praktykami coachingu,
 • poznanie sposobów wykorzystania coachingu w zarządzaniu zmianą organizacyjną,
 • zdobycie kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych. 


Studia przygotowują do ubiegania się o akredytację ICF ścieżką portfolio. 


             

Kierownik studiów

Joanna M. Moczydłowska
doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i  „Zachowania organizacyjne”.

Anna Kononiuk
doświadczony nauczyciel akademicki, adiunkt w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej ds. Kształcenia w Językach Obcych. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a  w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw oraz coaching. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011–2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie „NT FOR Podlaskie 2020”. Posiada doświadczenie w  zakresie coachingu indywidualnego oraz grupowego dedykowanego przedsiębiorstwom. Prowadzi zajęcia z coachingu w języku polskim oraz angielskim.
  

Joanna Szydło
Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończyła filozoficzne studnia o specjalizacji: teoria komunikacji. Zainteresowania naukowe: komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, wartości i postawy, etyka w zarządzaniu, kultura organizacyjna. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, kreowania wizerunku zawodowego oraz z organizacji i pracy w zespole. Autorka kilkunastu publikacji odnoszących się do zagadnień kulturowych w organizacji.   

mgr Mirosław Urban
Psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uczelni Łazarskiego. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista w zakresie niestandardowych technik szkoleniowych. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom zajęć pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Monika Kliber
Coach ekspresywny, instruktor i prekursor pisania ekspresywnego w Polsce, certyfikowany coach International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Wieloletni praktyk w dziedzinie Human Resources, trener i coach biznesu z doświadczeniem ponad 3500 godzin szkoleń i pracy indywidualnej. Pomaga Klientom w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania ekspresywnego. Autorka bloga na www.monikakliber.com

Katarzyna Latek- Olaszek
Właścicielka firmy doradczo- coachingowej Latek Konsulting. Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany coach ICC, ICF. Wykładowca na Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2009-2010 opiekun merytoryczny części coachingowej na studiach podyplomowych Trenerstwo i Coaching w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwentka International Education Society London- Improving Management Skills. Specjalizuje się w executive coachingu i w projektach doradczych dla średnich firm w zakresie Change management. Autorka naukowych i popularno-naukowych artykułów dot. Coachingu. Członek Zespołu ds. badań i publikacji przy Centrum Coachingu ALK. Społecznie współpracuje z organizacjami: Kwiat kobiecości i Rak’n’Roll.

        

Zasady i tryb rekrutacji  

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Coaching w biznesie jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • dowodu wniesienia opłaty w wysokości 100,00 zł (w tym opłaty wpisowej w wysokości 70,00 zł i opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł). 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów w 213 KF (ewentualnie w 104 KF z dopiskiem: dla Joanny Szydło) lub przesłać pocztą na adres:

Studia podyplomowe Coaching w biznesie
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Czesne za dwa semestry wynosi: 4 600 zł  (2 300 zł za semestr)    

Wpisowe oraz opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: „Wydział Zarządzania, Studia Podyplomowe Coaching w biznesie”

Rekrutacja trwa do 31 października 2019 r.                   

   

Organizacja studiów:   

Studia podyplomowe Coaching w biznesie trwają dwa semestry:.

Słuchacze będą uczestniczyć w 173 godzinach dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni (Kleosin, ul Tarasiuka 2). Studia są prowadzone w systemie 11 dwudniowych zjazdów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 900 do 1700. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych. Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.

PROGRAMCOACHING W BIZNESIE  

Słuchacze będą uczestniczyć w 173 godzinach dydaktycznych.  

Nazwa przedmiotu

Godziny

ECTS

w.

ćw.

Razem

Współczesne problemy zarządzania

Istota i cele nowoczesnego zarządzania

Paradoksy zarządzania

Wyzwania w zarządzaniu potencjałem ludzkim organizacji

Koncepcje zarządzania

Metody i techniki zarządzania

Zarządzanie a zmiany w makro i mikrootoczeniu organizacji

4

4

8

1

Podstawowe założenia coachingu- wprowadzenie

Zrozumienie istoty coachingu

Zapoznanie się z zasadami etycznymi profesji- kodeks etyczny ICF

Poznanie różnych rodzajów coachingu

Rozróżnienie cech metod rozwojowych niecoachingowych  

4

12

16

3

Psychologia w zarządzaniu

6

6

12

2

Podstawy komunikacji interpersonalnej

4

4

8

1

Etapy pracy z klientem w coachingu

Kluczowe etapy sesji coachingowej

Nawiązanie relacji z klientem coachingu

Ustalenie zasad współpracy

Wyznaczanie celu

Wartości w coachingu

Budowanie świadomości

Określanie działań

Planowanie

10

22

32

4

Narzędzia w coachingu

Rodzaje pytań w coachingu

Mocne pytania w coachingu

Metafora – defnicja, znaczenie, wykorzystanie w coachingu

Techniki pracy metaforą w coachingu

Techniika „czystego języka” w coachingu

10

22

32

4

Rozwój w pracy coacha

4

12

16

3

Rodzaje coachingu

4

12

16

3

Standardy pracy coacha

Profesjonalna „Umowa Coachingowa”

Zasady etyczne profesji - kodeks etyczny ICF

Aspekty prawne w coachingu

Proces zmian jako kluczowy proces w pracy coacha

4

12

16

3

Coaching w zarządzaniu zmianą organizacyjną

Coaching systemowy w organizacji

Typy osobowości Junga

Informacja zwrotna

Analiza STEEPVL

Dzikie karty

Zarządzanie zmianą

4

10

14

3

Egzamin końcowy

 

3

3

3