Witamy Państwa na stronie kwartalnika naukowego AKADEMIA ZARZĄDZANIA wydawanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Naukowym TNOiK oddział Białystok.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów zarządzania, zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków biznesu, a także doktorantów i studentów mających aspiracje naukowe. W czasopiśmie AKADEMIA ZARZĄDZANIA  publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania. Oczekujemy na interesujące teksty podejmujące problematykę zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zmianami  i finansami, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania procesem produkcji. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są tzw. „ślepej” recenzji dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

   

Zapraszamy do współpracy

Redaktor naczelna

dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB

Kwartalnik Akademia Zarządzania (Academy of Management) jest recenzowanym czasopismem prezentującym szerokie spektrum tematów z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Celem głównym czasopisma jest propagowanie dorobku studentów, doktorantów i młodych naukowców.

ISSN 2544-512X

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Akademii Zarządzania” jest wersja elektroniczna zamieszczona na stronie http://www.wz.pb.edu.pl/az

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.

Zastępcy redaktora naczelnego
ds. merytorycznych – dr Urszula Widelska
ds. organizacyjnych – dr Joanna Szydło
ds. wydawniczych – dr Danuta Szpilko

Sekretarz naukowy
dr Łukasz Nazarko

Sekretarz techniczny
mgr Aleksandra Gulc

Rada naukowa

dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. nzw.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Jacek Brdulak, prof. nzw.

Szkoła Główna Handlowa

dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. nzw.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Katarzyna Halicka

Politechnika Białostocka

dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. nzw.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

dr hab. Marcin Geryk, prof. nzw.

Uniwersytet Jagielloński

dr Urszula Kobylińska

Politechnika Białostocka

dr hab. Jacek Kopeć, prof. nzw.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Anna Korombel, prof. nzw.

Politechnika Częstochowska

dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Bolesław Kuc

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. Aleksandra Laskowska, prof. nzw.

Uczelnia Łazarskiego

dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. nzw.

Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 

Politechnika Białostocka

prof. Volodymyr Onyshchenko

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, (Ukraina)

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

dr hab. Błażej Prusak, prof. nzw.

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek

Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.

Politechnika Białostocka

dr hab. Elżbieta Weiss, prof. nzw.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
dr Laima Jeseviciute-Ufartiene
Kauno Kolegija (Litwa)

dr inż. Arkadiusz Jurczuk

Politechnika Białostocka

dr Lienite Litavniece

Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)

2018 Volume 3 Issue 2

2018 Volume 2 Issue 1

2017 Volume 1 Issue 1