Program stażowy dla kierunku logistyka
Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S051/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

      

O PROJEKCIE

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 30 stycznia 2017 r. – 30 października 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 733 684, 40 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 461 149, 21 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 178 785,19 zł

Wkład własny: 93 750 zł

Projekt uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Charakterystyka projektu:

Projekt skierowany jest do 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia w 2017 i 2018 roku) kierunku logistyka. Przewiduje on sfinansowanie 3-miesięcznych staży (w wymiarze 360 godzin) w  przedsiębiorstwach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

  • termin I: 04.2017-05.2017 roku
  • termin  II: 03.2018-04.2018 roku. 
  •  

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za osiągnięcia/czołowe lokaty w konkursach, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

   

STAŻE 2018

Termin rekrutacji: kwiecień 2018 r.

Liczba miejsc stażowych: 56 (w tym 9 staży zagranicznych)

DOKUMENTY

STAŻE 2017

Ostatecznie na trzymiesięczny staż w miesiącach lipiec-wrzesień 2017 roku zrekrutowano 73 osoby (40 kobiet i 33 mężczyzn), w tym na staż zagraniczny 4 osoby (kraje: Niemcy, Litwa, Hiszpania).

Przedsiębiorstwa, w których stażyści obywają staż to 18 przedsiębiorstw z Polski i 3 przedsiębiorstwa zagraniczne. Ostatecznie podpisano 73 umowy stażowe oraz 53 umowy cywilno-prawnie z opiekunami staży.

Lp.

Przedsiębiorstwo (krajowe)

Liczba staży

Miasto, w którym odbywa się staż

1

AC S.A.

2

Białystok

2

Adampol S.A.

3

Zaścianki

2

Gdańsk

1

Małaszewicze

3

Barter S.A.

2

Sokółka

1

Kuźnica

9

Białystok

4

Danwood S.A.

2

Białystok

2

Bielsk Polaski

5

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

2

Warszawa

6

Eurocash S.A.

2

Porosły

2

Stargard Szczeciński

2

Gdańsk

7

Impres Decor

1

Ełk

8

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

5

Białystok

9

Malow Producent Mebli Metalowych

5

Suwałki

10

Merkury S.A.

2

Białystok

11

Metal-Fach Sp. z o.o.

1

Sokółka

12

Multicco Sp. z o.o.

6

Białystok

13

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

2

Piątnica

14

PKP Cargo S.A.

3

Warszawa

15

CEDC International Sp. z o.o (Polmos, Białystok)

2

Białystok

16

Quality Logistics Service sp. z o.o.

3

Białystok

17

Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

3

Grodzisk

2

Białystok

18

Selena S.A.

2

Wrocław

Lp.

Przedsiębiorstwo(zagraniczne)

Liczba staży

Państwo i miasto, w którym odbywa się staż

1

Kiel Fenster 

1

Niemcy (Kiel)

2

UAB Tomegris

1

Litwa (Kowno)

3

Wtransnet

2

Hiszpania (Barcelona)