Program stażowy dla kierunku
TURYSTYKA I REKREACJA
Wydziału INŻYNIERII Zarządzania
Politechniki Białostockiej 
  

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-S112/17-00, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

  

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 02 kwietnia 2018 r. – 31 października 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 451 350,00 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 437 809,50 zł

Wkład własny:  13 540,50 zł

Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia poprzez nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku turystyka i rekreacja WIZPB, w okresie od 1.04.2018 do 31.10.2019.

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji 40 studentów, czterech ostatnich semestrów kształcenia, którzy nie zostali objeci wsparciem w ramach Programu Erasmus Plus+.

Projekt przewiduje sfinansowanie 40 staży realizowanych w Polsce u pracodawców krajowych i zagranicznych w wymiarze 360h w okresie 16 tyg., co najmniej 20h zadań stażowych w tygodniu, w tym 20 staży w okresie od 2.07.2018 roku oraz 20 staży w okresie od 2.07.2019 roku.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się rekrutację na staże w jednym terminie od 16.04.2018 roku do 27.04.2018 roku.

Głównymi kryteriami rekrutacji będzie:

1) pochodzenie z obszarów wiejskich – 10 pkt,

2) zadeklarowana wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny, w tym:

2.1. dochód kwalifikujący do otrzymania stypendium socjalnego - 20 pkt.,

2.2. dochód do 1000 zł na jednego członka rodziny -10 pkt,

3) Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 4,0 i wyżej) – 10 pkt,

4) Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 3,5 do 3,99) – 5 pkt,

5) Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 3,0 do 3,49) – 3 pkt,

Ogółem można uzyskać 40 punktów.

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze przedsiębiorstwa.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

   

STAŻE 2018

Termin rekrutacji: 16 kwietnia 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r.

Liczba miejsc stażowych: 20

STAŻE 2019

Termin rekrutacji: 16 kwietnia 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r.

Liczba miejsc stażowych: 20

Lp 

Zakres realizowanych zadań

Zespół zarządzajacy

1

Rekrutacja na staż

Agnieszka Baran

2

Przyjmowanie wniosków, oświadczeń i pozostałych dokumentów na staż

Janina Matysewicz

3

Badanie Indywidualnych Kompetencji Stażowych studentów oraz współpraca w opracowaniu indywidualnego planu stażu i jego merytoryczna akceptacja

Krzystof Stepaniuk

4

Pomoc w wyborze pracodawcy i podpisanie umowy o staż

Sławomira Hajduk