Program stażowy dla kierunku
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wydziału INŻYNIERII Zarządzania
Politechniki Białostockiej
  

realizowany na podstawie projektu nr POWR.03.01.00-00-S113/17 pt. „Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

O PROJEKCIE

Cel projektu:  podniesienie poziomu umiejętności praktycznych stażystów, przydatnych na rynku pracy i uzupełnienie wiedzy pozyskanej w trakcie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w obszarach bezpośrednio związanych z efektami kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Okres realizacji projektu: od: 15.01.2018r. do 15.11.2019r.

Całkowita wartość projektu: 657 170, 00 zł

Wkład własny: 93 750, 00 zł

Charakterystyka projektu:

Projekt przewiduje realizację łącznie 62 staży krajowych, w wymiarze 360 godzin w ciągu 16 tygodni (90 godzin miesięcznie) dla najlepszych studentów:

 • pierwszego stopnia II roku semestru 4 lub III roku semestru 6,
 • drugiego stopnia I roku semestru 1 lub II roku semestru 3,

studiujących na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Projekt przewiduje finansowanie staży w przedsiębiorstwach krajowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na: stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników (w przypadku, gdy staż będzie odbywał się w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania) wymagane badania lekarskie oraz ubezpieczenie.

Staże będą się odbywały w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w przedsiębiorstwach wdrażających innowacyjne technologie, zlokalizowanych głównie w województwie podlaskim.

Rezultaty przystąpienia do programu z perspektywy widzenia stażysty:

 • szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia WIZ PB w innowacyjnych sektorach produkcyjnych,
 • poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży co może skutkować zatrudnieniem po zakończonym stażu.

  

REKRUTACJA

Ogólne zasady rekrutacji:

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie stażowym powinni złożyć wniosek (formularz w plikach do pobrania) o przystąpienie do projektu w dziekanacie WIZ. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji na staż są:

 • średnia ocen z ostatniego roku zweryfikowana w systemie informatycznym przez pracownika dziekanatu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Punkty są przyznawane za środą z ocen w następujący sposób:
 •  

5,00 ÷ 4,51 - 5 pkt.
4,50 ÷ 4,35 - 4 pkt.
4,34 ÷ 3,75 - 3 pkt.
3,74 ÷ 3,35 - 2 pkt.
3,34 ÷ 3,00 - 1 pkt.
do 2,99 - 0 pkt.

 • potwierdzona certyfikatem znajomość jęz. Obcych: poziom B2 – 1 pkt.; poziom C – 2 pkt.
 • inne kryteria ustalone we wniosku aplikacyjnym
 • potwierdzona praca mająca związek z tematyką stażu – 1 pkt.
 • certyfikaty potwierdzające umiejętności związane z tematyka stażu – 1 pkt.
 • członkostwo w kole naukowym – 1 pkt.
 • nagrodzony projekt, referat w konkursie – 2 pkt

Wraz z wnioskiem student dostarcza kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie powyższych kryteriów.

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się do projektu podpiszą umowę stażową. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze firmy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie WIZ u mgr Janiny Matysewicz w godzinach pracy dziekanatu (kontakt tel. 85 746-98-11, e-mail:  staze-ziip@pb.edu.pl)

  

Planowane terminy rekrutacji

 • I rekrutacja 16.04.2018 r. – 27.04.2018 r. – dla  studentów ostatnich czterech semestrów I stopnia i wszystkich studentów II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 • II rekrutacja kwiecień – maj 2019 – dla  studentów ostatnich czterech semestrów I stopnia i wszystkich studentów II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

  

DOKUMENTY

STAŻ 2018