Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów funkcjonuje od 1 października 2019 r. i powstała z połączenia Katedry Organizacji i Zarządzania, Katedry Finansów i Rachunkowości oraz Zakładu Ekonomii Menedżerskiej.          

PRACOWNICY KATEDRY
Kierownikiem Katedry jest dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Aktualnie w Katedrze zatrudnione są 32 osoby: 4 samodzielnych pracowników naukowych, 22 adiunktów, 5 asystentów, 1 wykładowca i 1 pracownik administracyjny. 

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry realizują obecnie 3 prace statutowe oraz prace własne i granty:

Prace statutowe:

I. Praca statutowa nr S/WZ/1/2018 

tytuł pracy: Determinanty rozwoju organizacji w dobie wyzwań gospodarki 4.0

kierownik: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

II. Praca statutowa nrS/WZ/4/2015 

tytuł pracy: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

kierownik: dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB

III. Praca statutowanr S/WZ/2/2015

tytuł pracy: Zarządzanie aktywami i pasywami podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych

kierownik : dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB

Prace własne:

 1. dr Justyna Grześ-Bukłaho - Elastyczność w działalności przedsiębiorstw budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw deweloperskich (Nr MB/WZ/2/2017)
 2. mgr Daria Smarżewska - Lojalność pracowników w organizacjach XXI wieku - teoria i praktyka (Nr W/WIZ/2/6/2019)

Granty:

Urszula Kobylińska, Jakość relacji we wsparciu przedsiębiorczości akademickiej (Miniatura2, nr grantu G/WIZ/2018/02/X/HS4/01227)

Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą rokrocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.

Ponadto pracownicy Katedry uczestniczą w zagranicznych stażach dydaktycznych, naukowych w jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą oraz w stażach w przedsiębiorstwach.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na studiach MBA, studiach podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych oraz na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Mechanicznym, Elektrycznym a także dla słuchaczy programu Erasmus+.

Specjalność - Zarządzanie w biznesie        

Katedra ZEiF opracowała program nowej specjalności na st. II stopnia kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w Biznesie 

Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Opis specjalności:

Zarządzanie w biznesie jest specjalnością menedżerską przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi.   

Absolwenci:

Absolwenci tej specjalności to przyszli top menedżerowie, biznesmeni ale także startupowcy. Umiejętnie radzą sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafią analizować otoczenie organizacji w dobie gospodarki 4.0, dokonują właściwych strategicznych wyborów, potrafią prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Są innowacyjni i znają najnowsze trendy prowadzenia biznesu, łącznie z jego elektronicznymi kanałami (e–commerce). 

Anglojęzyczny termin opisujący tę specjalność jest Business Administration. Jej kolejnym etapem jest Master of Business Administration (MBA). Specjalność jest przygotowana i prowadzona głównie przez praktyków biznesu, specjalistów w tym zakresie (m.in. przedstawicieli biznesu, Parku NT, właścicieli firm, etc.)    

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Zarządzanie w dobie gospodarki 4.0
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie relacjami
 • Budowanie i motywowanie zespołu
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Przywództwo organizacyjne w środowisku globalnym
 • Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem
 • E-commerce i marketing internetowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Teoria ograniczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Warsztaty kreatywności
 • Projekty biznesowe  

Więcej informacji:
Zarządzanie w biznesie

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Coaching w biznesie
 • Menedżer w JST 

 
Przy Katedrze działa KOŁO NAUKOWE:

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk

  
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB Profesor uczelni
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
dr inż. Sławomir Ignatiuk Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -
dr Agnieszka Piekutowska Asystent -
dr Joanna Jończyk Adiunkt -
dr Agnieszka Konopelko Adiunkt -
dr Urszula Kobylińska Adiunkt -
dr Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr Łukasz Nazarko Adiunkt
dr Andrzej Pawluczuk Adiunkt -
dr Ewa Rollnik-Sadowska Adiunkt -
dr Sylwia Saczyńska-Sokół Adiunkt -
dr Joanna Samul Adiunkt -
dr Izabela Stalończyk Asystent -
dr Joanna Szydło Adiunkt -
dr Ewa Tokajuk Adiunkt -
dr Anna Tomaszuk Adiunkt -
dr Anna Wasiluk Adiunkt -
dr Krystyna Zimnoch Wykładowca -
mgr Daria Smarżewska Asystent -
mgr Anna Zimnoch Asystent -

W październiku 2019 roku dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB oraz mgr Daria Smarżewska reprezentowały Katedrę na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem konferencji były nowe trendy w zarządzaniu. Zachęcamy do zapoznania się z interesującą monografią zawierającą referaty zgłoszone na tę konferencję pobierz

 

NOWOŚĆ!  Specjalność - Zarządzanie w biznesie
Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB   

Na kierunku ZARZĄDZANIE - studia II stopnia uruchomiono nową specjalność - Zarządzanie w biznesie. To specjalność menedżerska przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi. Więcej informacji: Zarządzanie w biznesie

   

W dniach 22-23 października 2018 r. dr Andrzej Pawluczuk oraz dr Joanna Samul uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Leadership for mid levels managers” (Erasmus+), które odbyło się w Cluj-Napoca w Rumunii. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym przedstawiciele Katedry Organizacji i Zarządzania zaprezentowali narzędzie do przeprowadzenia studium przypadku. Celem badania będzie identyfikacja luk kompetencyjnych wśród menedżerów średniego szczebla oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

  

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania. Najważniejszym punktem jubileuszu była Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0, w trakcie której szefowa Katedry Organizacji i Zarządzania, dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. wygłosiła wykład pt. Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 .

Pani Profesor Moczydłowska była także członkiem panelu dyskusyjnego na temat przyszłości i miejsca uczelni w rozwoju kadr dla gospodarki i regionu.

 

  

W dniach 14-16 maja 2018r. reprezentacja katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczyła w Kazimierzu Dolnym w konferencji pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany jest poziom turbulencji w otoczeniu kreatywnych organizacji oraz czy nauczyły się one żyć w sytuacji ciągłych zmian osiągając zadowalający poziom efektywności?

Nasza koleżanka, dr Anna Tomaszuk została wyróżniona zaproszeniem do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Kreatywność z perspektywy systemu, w którym uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedz na pytanie: w jaki sposób system polityczny, prawny, instytucjonalny może wzmacniać/ograniczać kreatywność w organizacji?

W dniu 28 lutego 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Klastra Obróbki Metali. Paweł Tokarewicz wyjaśnił studentom ideę klastrów, opowiedział o działaniach Klastra. Obecni na spotkaniu mieli także możliwość usłyszenia o programach wsparcia dla polskich firm, zwłaszcza tych z województwa podlaskiego. Przedstawiciel Klastra poinformował studentów również o możliwości podjęcia staży rotacyjnych dwu lub trzymiesięcznych w wybranych firmach należących do Klastra.

 

W dniach 8- 9 grudnia 2017 w Zagrzebiu, dr Joanna Samul i dr Andrzej Pawluczuk uczestniczyli w cyklicznej konferencji: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development pod tytułem "Building Resilient Society" podczas której wygłosili dwa referaty, pod tytułem THE HUMAN FACTOR IN IMPLEMENTING INNOVATION INTO INVESTMENT PLANNING oraz INNOVATION IN THE SHOPPING PROCESS IN THE HYPERMARKET

Publikacja zawierająca artykuły z konferencji jest dostępna w formacie pdf pod linkiem:
http://www.esd-conference.com/past-conferences

 

Dnia 8 grudnia 2017 r. prof. Joanna Moczydłowska będzie reprezentować Katedrę na Warsztatach badawczych organizowanych przez Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

  

Dnia 1 grudnia 2017 r., w dniu Święta Politechniki Białostockiej pracownicy naszej Katedry zostali wyróżnieni odznaczeniami i medalami:

 • Pani dr Joanna Samul otrzymała brązowy medal “Za długoletnią służbę”
 • Pani prof. nzw dr hab. Joanna Moczydłowska oraz dr Sylwia Saczyńska Sokół otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyplomy gratulacyjne Rektora za uzyskanie kolejnego stopnia naukowego otrzymały: dr hab. Agata Lulewicz Sas oraz dr Joanna Samul

  

27 października 2017 r. prof. nzw dr hab. Joanna M. Moczydłowska reprezentowała Katedrę na konferencji naukowej “Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wygłosiła referat Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów – perspektywa międzynarodowa.