Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów funkcjonuje od 1 października 2019 r. i powstała z połączenia Katedry Organizacji i Zarządzania, Katedry Finansów i Rachunkowości oraz Zakładu Ekonomii Menedżerskiej.          

PRACOWNICY KATEDRY
Kierownikiem Katedry jest dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Aktualnie w Katedrze zatrudnione są 32 osoby: 4 samodzielnych pracowników naukowych, 22 adiunktów, 5 asystentów, 1 wykładowca i 1 pracownik administracyjny. 

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry realizują obecnie 3 prace statutowe oraz prace własne i granty:

Prace statutowe:

I. Praca statutowa nr S/WZ/1/2018 

tytuł pracy: Determinanty rozwoju organizacji w dobie wyzwań gospodarki 4.0

kierownik: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

II. Praca statutowa nrS/WZ/4/2015 

tytuł pracy: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

kierownik: dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB

III. Praca statutowanr S/WZ/2/2015

tytuł pracy: Zarządzanie aktywami i pasywami podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych

kierownik : dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB

Prace własne:

 1. dr Justyna Grześ-Bukłaho - Elastyczność w działalności przedsiębiorstw budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw deweloperskich (Nr MB/WZ/2/2017)
 2. mgr Daria Smarżewska - Lojalność pracowników w organizacjach XXI wieku - teoria i praktyka (Nr W/WIZ/2/6/2019)

Granty:

Urszula Kobylińska, Jakość relacji we wsparciu przedsiębiorczości akademickiej (Miniatura2, nr grantu G/WIZ/2018/02/X/HS4/01227)

Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą rokrocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.

Ponadto pracownicy Katedry uczestniczą w zagranicznych stażach dydaktycznych, naukowych w jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą oraz w stażach w przedsiębiorstwach.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na studiach MBA, studiach podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych oraz na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Mechanicznym, Elektrycznym a także dla słuchaczy programu Erasmus+.

Specjalność - Zarządzanie w biznesie        

Katedra ZEiF opracowała program nowej specjalności na st. II stopnia kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w Biznesie 

Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Opis specjalności:

Zarządzanie w biznesie jest specjalnością menedżerską przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi.   

Absolwenci:

Absolwenci tej specjalności to przyszli top menedżerowie, biznesmeni ale także startupowcy. Umiejętnie radzą sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafią analizować otoczenie organizacji w dobie gospodarki 4.0, dokonują właściwych strategicznych wyborów, potrafią prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Są innowacyjni i znają najnowsze trendy prowadzenia biznesu, łącznie z jego elektronicznymi kanałami (e–commerce). 

Anglojęzyczny termin opisujący tę specjalność jest Business Administration. Jej kolejnym etapem jest Master of Business Administration (MBA). Specjalność jest przygotowana i prowadzona głównie przez praktyków biznesu, specjalistów w tym zakresie (m.in. przedstawicieli biznesu, Parku NT, właścicieli firm, etc.)    

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Zarządzanie w dobie gospodarki 4.0
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie relacjami
 • Budowanie i motywowanie zespołu
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Przywództwo organizacyjne w środowisku globalnym
 • Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem
 • E-commerce i marketing internetowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Teoria ograniczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Warsztaty kreatywności
 • Projekty biznesowe  

Więcej informacji:
Zarządzanie w biznesie

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Coaching w biznesie
 • Menedżer w JST 

 
Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE:

Koło Naukowe Blank Canvas
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk  e-mail: a.pawluczuk@pb.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości "Winien Ma"
Opiekun: dr Anna Dyhdalewicz e-mail: a.dyhdalewicz@pb.edu.pl

              
Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska Profesor
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
dr inż. Sławomir Ignatiuk Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -
dr Agnieszka Piekutowska Asystent -
dr Joanna Jończyk Adiunkt -
dr Agnieszka Konopelko Adiunkt -
dr Urszula Kobylińska Adiunkt -
dr Łukasz Nazarko Adiunkt
dr Andrzej Pawluczuk Adiunkt -
dr Ewa Rollnik-Sadowska Adiunkt -
dr Sylwia Saczyńska-Sokół Adiunkt -
dr Joanna Samul Adiunkt -
dr Izabela Stalończyk Asystent -
dr Joanna Szydło Adiunkt -
dr Ewa Tokajuk Adiunkt -
dr Anna Tomaszuk Adiunkt -
dr Anna Wasiluk Adiunkt -
dr Krystyna Zimnoch Wykładowca -
mgr Daria Smarżewska Asystent -
mgr Anna Zimnoch Asystent -

WYZWANIA RYNKU PRACY W ŚWIETLE REWOLUCJI 4.0
 
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi zaprasza serdecznie do udziału w seminarium nt.:
WYZWANIA RYNKU PRACY W ŚWIETLE REWOLUCJI 4.0, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11.15 – 13.15, w formie online na platformie Microsoft Teams.

Szczegóły dotyczące seminarium wraz z linkiem do spotkania znajdują się na stronie internetowej  

  

Wirtualna konferencja „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”

W dniach 2-4 grudnia 2020 roku dr Joanna Samul reprezentowała Katedrę na wirtualnej konferencji „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”, która organizowana była przez Coventry University (Wielka Brytania). ECKM to jedna z najstarszych konferencji (organizowana po raz 21), poruszająca tematykę zarządzania wiedzą, przyciągająca pracowników naukowych, praktyków i osoby zainteresowane różnymi aspektami zarządzania wiedzą.

Wirtualna konferencja „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”. Slajd początkowy prezentaji dr Joanny Samul

   

 

Spotkanie online  ze studentami zagranicznymi

3 listopada 2020 r. z inicjatywy  Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów odbyło się spotkanie online  ze studentami zagranicznymi, studiującymi w PB w ramach programu Erasmus+.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń studentów zagranicznych z pobytu w Polsce, a także udzielenie informacji studentom polskim na temat możliwości studiowania w uczelniach zagranicznych.

Głównym punktem spotkania była prezentacja Yong Geat Yeng Mira Edora (z Malezji), która podzieliła się doświadczeniami z ponad rocznego pobytu w Polsce w ramach różnych projektów (m.in. wolontariatu, stażu, podróży). Studenci mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat kultury i obyczajów  Malezji a także doświadczeń podróżniczych prelegentki.

 

Dr hab. Mirosława Laszuk 

W dniu 18 września 2020 r. Mirosława Laszuk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Dyscypliny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł osiągnięcia naukowego dr hab. Mirosławy Laszuk brzmi: „Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa”. 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

  

Dr hab. Elżbieta Skąpska

6 lutego 2020 roku dr Elżbieta Skąpska uzyskała stopień doktora habilitowanego z dyscypliny ekonomia i finanse. Tytuł głównego osiągnięcia: "Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług" https://cedewu.pl/Racjonalnosc-gospodarowania-Perspektywa-uslug-p2396 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

VI Konferencja Młodych Naukowców

22 maja 2020 roku mgr Daria Smarżewska reprezentowała Katedrę na VI Konferencji Młodych Naukowców zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem konferencji były wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, konferencja odbyła się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams Referat przedstawiony przez Panią Darię Smarżewską pt. „Wiek pracowników jako determinanta ich lojalności wobec pracodawcy (na przykładzie jednostek ochrony zdrowia)” cieszył się sporym zainteresowaniem. Pani Daria otrzymała także wyróżnienie za najlepsze wystąpienie w sesji w której uczestniczyła.

Fot. https://www.facebook.com/KMNSopot/ 

  

Szanowni studenci, zapraszamy na nasze specjalności, prowadzone na II stopniu kierunku Zarządzanie: Zarządzanie w Biznesie oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

Specjalność - Zarządzanie w biznesie        

Katedra ZEiF opracowała program nowej specjalności na st. II stopnia kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w Biznesie 

Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Opis specjalności:

Zarządzanie w biznesie jest specjalnością menedżerską przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi.   

Absolwenci:

Absolwenci tej specjalności to przyszli top menedżerowie, biznesmeni ale także startupowcy. Umiejętnie radzą sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafią analizować otoczenie organizacji w dobie gospodarki 4.0, dokonują właściwych strategicznych wyborów, potrafią prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Są innowacyjni i znają najnowsze trendy prowadzenia biznesu, łącznie z jego elektronicznymi kanałami (e–commerce). 

Anglojęzyczny termin opisujący tę specjalność jest Business Administration. Jej kolejnym etapem jest Master of Business Administration (MBA). Specjalność jest przygotowana i prowadzona głównie przez praktyków biznesu, specjalistów w tym zakresie (m.in. przedstawicieli biznesu, Parku NT, właścicieli firm, etc.)    

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Zarządzanie w dobie gospodarki 4.0
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie relacjami
 • Budowanie i motywowanie zespołu
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Przywództwo organizacyjne w środowisku globalnym
 • Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem
 • E-commerce i marketing internetowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Teoria ograniczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Warsztaty kreatywności
 • Projekty biznesowe  
  

Więcej informacji: Zarządzanie w biznesie 

 

Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

W ramach katedry na studiach magisterskich - kierunek Zarządzanie – specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA - opracowano program  kształcenia akredytowany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).  ACCA to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawanych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie.

Student tej specjalności uzyskuje kompleksową, praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości zarządczej, audytu, zarządzania finansami i podatków. Rozwija również swoje kompetencje menadżerskie i przywódcze niezbędne współczesnemu menedżerowi.

Absolwenci specjalności uzyskują nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania, ale dodatkowo mogą uzyskać ich międzynarodowe potwierdzenie. Dzięki akredytacji studenci WIZ mają możliwość uzyskania zwolnień z dziewięciu egzaminów ACCA już w trakcie studiów, co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w ACCA.

Więcej informacji: Akredytowany program ACCA na Politechnice Białostockiej

 

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Rachunkowość zarządcza ACCA
 • Budżetowanie i zarządzanie wynikami ACCA
 • Audyt ACCA
 • Systemy podatkowe ACCA
 • Zarządzanie finansami ACCA

  

Nasza Koleżanka Elżbieta Skąpska w dniu 6 lutego 2020 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł osiągnięcia naukowego dr hab. Elżbiety Skąpskiej to: Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług. Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

W październiku 2019 roku dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB oraz mgr Daria Smarżewska reprezentowały Katedrę na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem konferencji były nowe trendy w zarządzaniu. Zachęcamy do zapoznania się z interesującą monografią zawierającą referaty zgłoszone na tę konferencję pobierz

NOWOŚĆ!  Specjalność - Zarządzanie w biznesie
Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB   

Na kierunku ZARZĄDZANIE - studia II stopnia uruchomiono nową specjalność - Zarządzanie w biznesie. To specjalność menedżerska przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi. Więcej informacji: Zarządzanie w biznesie

   

W dniach 22-23 października 2018 r. dr Andrzej Pawluczuk oraz dr Joanna Samul uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Leadership for mid levels managers” (Erasmus+), które odbyło się w Cluj-Napoca w Rumunii. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym przedstawiciele Katedry Organizacji i Zarządzania zaprezentowali narzędzie do przeprowadzenia studium przypadku. Celem badania będzie identyfikacja luk kompetencyjnych wśród menedżerów średniego szczebla oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

  

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania. Najważniejszym punktem jubileuszu była Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0, w trakcie której szefowa Katedry Organizacji i Zarządzania, dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. wygłosiła wykład pt. Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 .

Pani Profesor Moczydłowska była także członkiem panelu dyskusyjnego na temat przyszłości i miejsca uczelni w rozwoju kadr dla gospodarki i regionu.

 

  

W dniach 14-16 maja 2018r. reprezentacja katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczyła w Kazimierzu Dolnym w konferencji pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany jest poziom turbulencji w otoczeniu kreatywnych organizacji oraz czy nauczyły się one żyć w sytuacji ciągłych zmian osiągając zadowalający poziom efektywności?

Nasza koleżanka, dr Anna Tomaszuk została wyróżniona zaproszeniem do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Kreatywność z perspektywy systemu, w którym uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedz na pytanie: w jaki sposób system polityczny, prawny, instytucjonalny może wzmacniać/ograniczać kreatywność w organizacji?

W dniu 28 lutego 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Klastra Obróbki Metali. Paweł Tokarewicz wyjaśnił studentom ideę klastrów, opowiedział o działaniach Klastra. Obecni na spotkaniu mieli także możliwość usłyszenia o programach wsparcia dla polskich firm, zwłaszcza tych z województwa podlaskiego. Przedstawiciel Klastra poinformował studentów również o możliwości podjęcia staży rotacyjnych dwu lub trzymiesięcznych w wybranych firmach należących do Klastra.

 

W dniach 8- 9 grudnia 2017 w Zagrzebiu, dr Joanna Samul i dr Andrzej Pawluczuk uczestniczyli w cyklicznej konferencji: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development pod tytułem "Building Resilient Society" podczas której wygłosili dwa referaty, pod tytułem THE HUMAN FACTOR IN IMPLEMENTING INNOVATION INTO INVESTMENT PLANNING oraz INNOVATION IN THE SHOPPING PROCESS IN THE HYPERMARKET

Publikacja zawierająca artykuły z konferencji jest dostępna w formacie pdf pod linkiem:
http://www.esd-conference.com/past-conferences

 

Dnia 8 grudnia 2017 r. prof. Joanna Moczydłowska będzie reprezentować Katedrę na Warsztatach badawczych organizowanych przez Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

  

Dnia 1 grudnia 2017 r., w dniu Święta Politechniki Białostockiej pracownicy naszej Katedry zostali wyróżnieni odznaczeniami i medalami:

 • Pani dr Joanna Samul otrzymała brązowy medal “Za długoletnią służbę”
 • Pani prof. nzw dr hab. Joanna Moczydłowska oraz dr Sylwia Saczyńska Sokół otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyplomy gratulacyjne Rektora za uzyskanie kolejnego stopnia naukowego otrzymały: dr hab. Agata Lulewicz Sas oraz dr Joanna Samul

  

27 października 2017 r. prof. nzw dr hab. Joanna M. Moczydłowska reprezentowała Katedrę na konferencji naukowej “Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wygłosiła referat Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów – perspektywa międzynarodowa.