Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania jest najdłużej funkcjonującą katedrą na Wydziale Zarządzania. Zakres działalności Katedry był przedmiotem kilkukrotnych przekształceń, ostatnie zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem nr 95 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 października 2012 r.

Dzięki podejmowanym działaniom, Katedra pozostaje wciąż świeża duchem i ambitnie realizuje nowe wyzwania.                                                                

PRACOWNICY KATEDRY
Aktualnie w Katedrze zatrudnionych jest 14 osób: 2 samodzielnych pracowników naukowych, 10 adiunktów, 1 docent i 1 pracownik administracyjny.

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry realizują obecnie pracę statutową:
 „Metody rozwiązywania współczesnych problemów w zarządzaniu organizacjami” – kierownik tematu dr hab. W. Matwiejczuk, prof. nzw.
     

Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą rokrocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.

Ponadto pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczą w stażach naukowych w jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą oraz w stażach w przedsiębiorstwach.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Mechanicznym i Elektrycznym.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Program zajęć przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania  projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalność przygotowuje kadry kierownicze oraz specjalistów służb funkcjonalnych administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerów organizacji publicznych działających w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a  także w organizacjach pozarządowych. Plan studiów obejmuje tematykę z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne, funkcjonowania i zarządzania organizacjami publicznymi.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Absolwent tej specjalności to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji interpersonalnej. Zdobywa umiejętności zarządzania zespołem ludzi w przedsiębiorstwie oraz motywowania do działania, prowadzenia negocjacji  i rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego, w firmach head hunterskich i usługach turystycznych. 

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:

  • Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Coaching w biznesie
  • Menedżer jakości
  • Menedżer w JST 

 
Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE:

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk
http://www.kil.pb.edu.pl/spip/index.php

                           
                   
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz profesor nadzwyczajny -
dr inż. Andrzej Daniluk Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Joanna Jończyk Adiunkt -
dr Urszula Kobylińska Adiunkt -
dr Andrzej Pawluczuk Adiunkt -
dr Sylwia Saczyńska-Sokół Adiunkt -
dr Joanna Samul Adiunkt -
dr Joanna Szydło Adiunkt -
dr Anna Tomaszuk Adiunkt -
dr Anna Wasiluk Adiunkt -
mgr Daria Smarżewska Asystent -

NOWOŚĆ!  Specjalność - Zarządzanie w biznesie
Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB   

Na kierunku ZARZĄDZANIE - studia II stopnia uruchomiono nową specjalność - Zarządzanie w biznesie. To specjalność menedżerska przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi. Więcej informacji: Zarządzanie w biznesie

   

W dniach 22-23 października 2018 r. dr Andrzej Pawluczuk oraz dr Joanna Samul uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Leadership for mid levels managers” (Erasmus+), które odbyło się w Cluj-Napoca w Rumunii. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym przedstawiciele Katedry Organizacji i Zarządzania zaprezentowali narzędzie do przeprowadzenia studium przypadku. Celem badania będzie identyfikacja luk kompetencyjnych wśród menedżerów średniego szczebla oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

  

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania. Najważniejszym punktem jubileuszu była Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0, w trakcie której szefowa Katedry Organizacji i Zarządzania, dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. wygłosiła wykład pt. Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 .

Pani Profesor Moczydłowska była także członkiem panelu dyskusyjnego na temat przyszłości i miejsca uczelni w rozwoju kadr dla gospodarki i regionu.

 

  

W dniach 14-16 maja 2018r. reprezentacja katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczyła w Kazimierzu Dolnym w konferencji pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany jest poziom turbulencji w otoczeniu kreatywnych organizacji oraz czy nauczyły się one żyć w sytuacji ciągłych zmian osiągając zadowalający poziom efektywności?

Nasza koleżanka, dr Anna Tomaszuk została wyróżniona zaproszeniem do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Kreatywność z perspektywy systemu, w którym uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedz na pytanie: w jaki sposób system polityczny, prawny, instytucjonalny może wzmacniać/ograniczać kreatywność w organizacji?

W dniu 28 lutego 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Klastra Obróbki Metali. Paweł Tokarewicz wyjaśnił studentom ideę klastrów, opowiedział o działaniach Klastra. Obecni na spotkaniu mieli także możliwość usłyszenia o programach wsparcia dla polskich firm, zwłaszcza tych z województwa podlaskiego. Przedstawiciel Klastra poinformował studentów również o możliwości podjęcia staży rotacyjnych dwu lub trzymiesięcznych w wybranych firmach należących do Klastra.

 

W dniach 8- 9 grudnia 2017 w Zagrzebiu, dr Joanna Samul i dr Andrzej Pawluczuk uczestniczyli w cyklicznej konferencji: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development pod tytułem "Building Resilient Society" podczas której wygłosili dwa referaty, pod tytułem THE HUMAN FACTOR IN IMPLEMENTING INNOVATION INTO INVESTMENT PLANNING oraz INNOVATION IN THE SHOPPING PROCESS IN THE HYPERMARKET

Publikacja zawierająca artykuły z konferencji jest dostępna w formacie pdf pod linkiem:
http://www.esd-conference.com/past-conferences

 

Dnia 8 grudnia 2017 r. prof. Joanna Moczydłowska będzie reprezentować Katedrę na Warsztatach badawczych organizowanych przez Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

  

Dnia 1 grudnia 2017 r., w dniu Święta Politechniki Białostockiej pracownicy naszej Katedry zostali wyróżnieni odznaczeniami i medalami:

  • Pani dr Joanna Samul otrzymała brązowy medal “Za długoletnią służbę”
  • Pani prof. nzw dr hab. Joanna Moczydłowska oraz dr Sylwia Saczyńska Sokół otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyplomy gratulacyjne Rektora za uzyskanie kolejnego stopnia naukowego otrzymały: dr hab. Agata Lulewicz Sas oraz dr Joanna Samul

  

27 października 2017 r. prof. nzw dr hab. Joanna M. Moczydłowska reprezentowała Katedrę na konferencji naukowej “Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wygłosiła referat Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów – perspektywa międzynarodowa.