dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją

   

Obszar zainteresowań naukowych

 

Lean Manufacturing, Lean Service, zarządzanie jakością, internacjonalizacja innowacji, organizacja systemów produkcyjnych, organizacja usług, teoria ograniczeń.

Kierownik wielu projektów badawczych,  w tym grantów naukowych ze środków krajowych na naukę.
Koordynator międzynarodowego projektu GoSmart BSR finansowanego przez program Interreg Morza Bałtyckiego (2016-2020).
Uczestnik staży zagranicznych, w tym na Oxford Brookes University.
Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczo-wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Trener z autorskimi programami szkoleniowymi dotyczącymi organizacji produkcji i strategii biznesu dla zespołów z międzynarodowych firm, np. KEMA Registered Quality, DEKRA Certification, Lloyd’s Register, DSV Air & Sea Inc, OOO Bella.
Ekspert dla Komisji Europejskiej, DG Enterprise and Industry oraz dla PARP i NCBiR.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

Autor ponad 150 publikacji naukowych, samodzielnych i we współautorstwie, dotyczących przede wszystkim problematyki organizacji działalności produkcyjnej oraz systemów świadczenia usług.
1. Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWN, Warszawa 2018.
2. Urban W., TOC implementation in a medium-scale manufacturing system with diverse product rooting, Production & Manufacturing Research, 2019, Vol. 7, No. 1, s. 178-194.
3. Urban W., Qualitative investigation of standardisation in service organizations - a Lean Service viewpoint, European Journal of Service Management, 2018, Vol. 26, nr 2, s. 307-313.
4. Urban W., Jakość usług w perspektywie klienta i organizacji. W kierunku zintegrowanej metodyki pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
5. Urban W., Perceived quality versus quality of processes: a meta concept of service quality measurement, The Service Industries Journal, 2013, z. 33, nr 1/2, s. 200-217, IF 1,017.
6. Urban W., ISO 9001 as a tool for supporting strategic advantages, Transformations in Business & Economics, 2012, z. 11, nr 3, s. 57-71, IF 0,459.
7. Urban W., Service quality gaps and their role in service enterprises development, Technological and Economic Development of Economy, 2009, nr 4, s. 631-645, IF 5,605.
8. Urban W., Lean Management Fundamentals with Regards to Services, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 105, s. 539-553.
9. Urban W., Zasady Lean Management w działalności usługowej, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 4, t. 1, s. 229-239.
10. Urban W., Amoeba Management System transformation in the light of organisational change literature, Management and Production Engineering Review, 2017, Vol. 8, nr 1, s. 16-23.

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Wiesław Urban, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

38 KS

Telefon

85 746 98 40

E-mail

w.urban@pb.edu.pl