dr Izabela Stalończyk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym. 

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. I. Stalończyk, Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju regionalnym, [w:] R. Przygodzka, A. Chmielak (red.), Współpraca międzysektorowa – istota, przykłady, korzyści, PTE, Białystok 2016.
  2. I. Stalończyk, Rola kapitału ludzkiego w podnoszeniu konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego, Ekonomia i Zarządzanie, t.3, nr 2, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
  3. I. Stalończyk, Zarządzanie finansami gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 18, 2015.
  4. I. Stalończyk, Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Rzeszowskiego, Nr 37, 2014.
  5. I. Stalończyk, B. Wojsznis, Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR, Przegląd Organizacji, Nr 8, 2015.


    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Izabela Stalończyk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

100 KF

Telefon

85 746 98 29

E-mail

i.stalonczyk@pb.edu.pl