Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

MENEDŻER JAKOŚCI

MENEDŻER JAKOŚCI

Współorganizator

Studia Podyplomowe Menedżer jakości są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Menedżer jakości jest kształcenie w zakresie problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a szczególnie przygotowanie Słuchaczy studiów podyplomowych do pełnienia funkcji menedżera jakości.

Adresaci

Studia podyplomowe Menedżer jakości skierowane są do osób zajmujących się zawodowo problematyką zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub też planujących zająć się tym zagadnieniem w przyszłości.

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość otrzymania dodatkowych certyfikatów na Pełnomocnika systemu zarządzania jakością, Menedżera systemu zarządzania jakością oraz Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów (koszty egzaminu pokrywa Słuchacz studiów podyplomowych) oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały przede wszystkim charakter zarządczy. Nie zostaną jednak pominięte aspekty społeczne, środowiskowe i etyczne.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Menedżer jakości jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Świadectwa i certyfikaty

Absolwent Studiów Podyplomowych Menedżer jakości otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego, pełnomocnika i menedżera systemu zarządzania jakością potwierdzone certyfikatem wydanym przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Menedżer jakości prowadzą wieloletni praktycy zajmujący się problematyką systemów zarządzania.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:

  • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
  • jednego zdjęcia;
  • kserokopii dowodu osobistego;
  • dowodu wniesienia opłaty wpisowej.

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Menedżer jakości decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 3400 zł. Opłata wpisowa – 100 zł.

     

PROGRAM

Program nauczania studiów podyplomowych Menedżer jakości dostosowany jest do wymagań współczesności, kształtujących ją trendów związanych z zarządzaniem jakością.

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo

12

System zarządzania jakością:  Wsparcie i zapewnienie zasobów

12

Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi

12

Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie

12

Audytowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja

16

Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji

8

Lean management

12

Przywództwo, planowanie  i skuteczne zarządzanie procesami

12

Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi

8

Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

12

Odpowiedzialność i prawo

4

Metody statystyczne

12

Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

12

System zarządzania środowiskowego

4

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

4

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

8

Zarządzanie ryzykiem na bazie normy ISO 31000 

8

Społeczna odpowiedzialność w biznesie na podstawie ISO 26000

4

Organizacja zajęć

Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Studia trwają dwa semestry. Są prowadzone w systemie zaocznym (11-12 zjazdów).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).

Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet.