Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

 STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW

STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW

Oferta studiów podyplomowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych. Możesz uzyskać Bon na Szkolenia !!! Sprawdź możliwość dofinansowania.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie techniczne, przygotowujących się do pełnienia ról kierowniczych w różnego typu organizacjach. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy Słuchaczy z zakresu nowoczesnego zarządzania.

Program studiów jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołem. Koncepcja studiów opiera się na przekazaniu Słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter interaktywny i są ukierunkowane na potrzeby dydaktyczne absolwentów kierunków technicznych. Studia zapewniają rozwój kompetencji menedżerskich, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk występujących w organizacji, wyciągania wniosków, uczą podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowują do pełnienia roli lidera zespołu.

Elementem wyróżniającym program PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW jest umożliwienie Słuchaczom pogłębionej diagnozy własnych predyspozycji osobowościowych opartej na testach psychologicznych. Dodatkowo oferowane są warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych i kreatywności.

Co wyróżnia te studia?

Atutem tych studiów podyplomowych są wykładowcy: praktycy i eksperci z wybranych dziedzin, w tym pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Wyróżnikiem studiów jest także docenienie miękkich aspektów zarządzania: Słuchacze pogłębią swoją świadomość menedżerską dzięki zajęciom o charakterze psychologicznym, przejdą sesję coachingową, nauczą się skutecznej autoprezentacji. Ponadto atutem studiów jest kompleksowość programu, dzięki czemu Absolwenci będą przygotowani do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami stojącymi przed kadrą menedżerską.

      

Joanicjusz Nazarko – profesor nauk technicznych i profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany, inżynier.  Rektor Politechniki Białostockiej (2005-2008); Dziekan Wydziału Zarządzania PB (2008-2016; 2002-2005); Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach. Profesor stowarzyszony  Université du Québec w Trios-Rivieres w Kanadzie. Obszar zainteresowań: foresight, prognozowanie, globalne łańcuchy logistyczne i korytarze transportowe, efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw, inżynieria usług. Autor kilkuset krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych związanych z tą tematyką (monografii, podręczników, artykułów i referatów). Koordynator i wykonawca projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2016-2020. Przynależy do wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych: Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, członek prezydium Komitetu, członek sekcji kształcenia i rozwoju kadry (od 2009); Association of Engineering, Project and Production Management (EPPM);  International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering (od 2013), prezes zarządu; EFFLA – European Forum on Forward Looking Activities, invited member (od 2011); Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, przewodniczący Podlaskiego Oddziału PTZP; IEEE, Technology Management Council, senior member;  IIF, International Institute of Forecasters, member;  Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych; Członek Kapituły Rankingu Szkół Wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”(2008-2010);  Ekspert Komitetu Programowego 7. Programu Ramowego UE w programie CAPACITIES: Regions of Knowledge (2007-2009).

Joanna M. Moczydłowska – doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i  „Zachowania organizacyjne”.

Jerzy Paszkowski – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar zainteresowań: organizacja i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianą. Kierownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania PB. Pełni szereg funkcji w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, począwszy od działalności zarządczej, szkoleniowej i konsultingu poprzez członkostwo i kierowanie radami nadzorczymi. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu opracowań wdrożeniowych w przedsiębiorstwach.

Wiesław Urban – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem produkcją i usługami, prowadzi badania naukowe w tej dziedzinie, ma również na koncie liczne wdrożenia praktyczne i szkolenia w firmach krajowych i zagranicznych. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych.

   

Agata Lulewicz-Sas – doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe obejmują trzy obszary: (1) koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; (2) zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001; (3) wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania ewaluacyjne. Autorka monografii wydanej w 2016 roku na temat Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw.

Mirosława Czerniawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Wydział Nauk Społecznych UG), pracownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania PB. Zainteresowania naukowe: psychologia, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw. Autorka czterech monografii oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach.

Sławomir Ignatiuk – dr nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wieloletni i doświadczony doradca biznesowy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz doradca na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresowania naukowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, pozyskanie finansowania nowoczesnych form finansowania.

   

Arkadiusz Jurczuk – doktor inż., pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jego obszar zainteresowań naukowych to przede wszystkim uwarunkowania wdrażania zarządzania procesami biznesowymi oraz ocena dojrzałości i ewolucji procesowej przedsiębiorstw. Autor wielu krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych związanych z tą tematyką. Koordynator i wykonawca projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych. Kompetencje zawodowe potwierdzone zdobyciem zewnętrznych certyfikatów biznesowych z zakresu modelowania procesów (BPMS, EPC) oraz zarządzania projektami. Certyfikowany wykładowca programu kompetencji procesowych BOC. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami głównie na potrzeby przedsiębiorstw. Stażysta i wykładowca na uczelniach zagranicznych (Hiszpania, Niemcy, USA).

Karol Kowalewski – doktor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki z 16-letnim stażem. Autor ponad 40 prac i raportów naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Począwszy od 2006 roku, współtwórca i wykonawca kilkunastu projektów szkoleniowo-rozwojowych adresowanych do przedsiębiorców, w których uczestniczyło łącznie blisko 400 beneficjentów. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji W-MARR w Olsztynie. Od 2013 roku prezes zarządu Centrum Nowych Technologii sp. z o.o. w Ełku. Opiekun innowacyjnych startupów w ramach platformy Hub of Talents. Członek rady nadzorczej. Instruktor symulatora biznesowego Marketplace.

Anna Pankowska-Gałaj jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra. 

Tomasz Stypułkowski – trener biznesu i doradca przedsiębiorstw w każdej fazie ich rozwoju. Szkoli przedsiębiorców, pracowników, studentów, a także młodzież szkolną z postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w dziedzinie funduszy unijnych. Z ramienia Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za ocenę potencjału komercyjnego przedsięwzięć realizowanych przez środowisko akademickie Uczelni, wsparcie naukowców w procesie tworzenia spółek typu spin-off lub spin-out, które przejawia się w pośredniczeniu w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych lub budowaniu strategii rozwoju start-up’ów naukowych. Odpowiedzialny jest również za skuteczny transfer technologii praw własności intelektualnej Politechniki Białostockiej do przemysłu, polegający na komercjalizacji bezpośredniej (sprzedaż patentów, udzielanie licencji) oraz komercjalizacji pośredniej (tworzenie spółek typu spin-off), budowę oferty usług naukowo-badawczych dla przemysłu oraz skuteczne jej wdrożenie oraz podnoszenie świadomości środowiska naukowego i biznesowego w zakresie korzyści płynących z obopólnej współpracy. 

Mirosław Urban – psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Krystyna Kołodko - doktor nauk prawnych, posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte w czasie wykonywania zawodu radcy prawnego. Obszar jej zainteresowań naukowych koncentruje się wokół problematyki spraw regulowanych przez kodeks spółek handlowych, czyli aspektów prawnych i praktycznych funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym również kwestie odpowiedzialności członków zarządu. Dodatkowo specjalizuje się w problematyce funkcjonowania firm rodzinnych i wyzwań prawnych związanych z sukcesją w takich firmach. Jest autorką pracy doktorskiej na temat funkcjonowania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie w aspekcie kreowania przez niego standardów prawnych w obszarze rywalizacji sportowej. Praca doktorska była również asumptem do zgłębienia wiedzy na temat standardów ochrony praw człowieka w obszarze działań sportowych, ale również i w innych obszarach, głównie poprzez pryzmat przestrzegania art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ta tematyka jest również poruszana w publikacjach naukowych dr Kołodko oraz w referatach wygłaszanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Urszula Widelska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania PB, ekspert ds. marketingu, konsultant Instytutu Badań i Analiz VIVADE, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat marketingu, w tym wykorzystywania psychologii w marketingu.

   

Zasady i tryb rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • dowodu wniesienia opłaty w wysokości 100,00 zł (w tym opłaty wpisowej w wysokości 70,00 zł i opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł). 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów w 213 KF (ewentualnie w 104 KF z dopiskiem: dla Joanny Szydło) lub przesłać pocztą na adres:

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Czesne za dwa semestry wynosi: 4 300 zł  (2 150 zł za semestr)

Wpisowe oraz opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734

z dopiskiem: „Wydział Inżynierii Zarządzania,Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów”

Rekrutacja trwa do 31 października 2019 r.            

     

Organizacja studiów

 • Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych:

       Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
       ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

 • studia trwają dwa semestry:
 • słuchacze będą uczestniczyć w 163 godzinach dydaktycznych,
 • studia są prowadzone systemem zaocznym: 11 dwudniowych zjazdów,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 900 do 1700,
 • w trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych
  (9 godzin lekcyjnych dziennie),
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego.

  

 

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW

PIERWSZY SEMESTR

1.

Współczesne koncepcje zarządzania

2.

Podstawy zarządzania kompetencjami zawodowymi

3.

Organizacja procesu produkcji

4.

Społeczna odpowiedzialność organizacji

5.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

6.

Coaching

7.

Inteligencja marketingowa organizacji

8.

Podstawy komunikacji. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

9.

Prawo dla menedżerów – wybrane aspekty

10.

Trening kreatywności

DRUGI SEMESTR

1.

Foresight technologiczny

2.

Zarządzanie komercjalizacją

3.

Zarządzanie zmianami

4.

Modelowanie procesów biznesowych

5.

Zarządzanie wizerunkiem organizacji

6.

Biznes plan

7.

Społeczne mechanizmy wywierania wpływu i zarządzanie konfliktem

8.

Efektywne motywowanie zespołu

9.

Ocenianie pracowników, wartościowanie pracy

10.

Elementy zarządzania strategicznego