Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją została utworzona w roku 2006 w wyniku reorganizacji istniejącej wówczas Katedry Inżynierii Produkcji. Jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Sasinowski. We wrześniu 2012 r. funkcję tę objął dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. Od 1 października 2017 r. kierownikiem katedry jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.

Na sukcesy naszej jednostki organizacyjnej pracuje zgrany, szesnastoosobowy zespół, składający się z 6 samodzielnych pracowników naukowych, 4 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 3 asystentów i 1 pracownika administracyjnego. Pracownicy katedry są członkami wielu międzynarodowych i krajowych komitetów, stowarzyszeń i instytucji naukowych. Wyniki realizowanych przez nich badań są publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również prezentowane podczas licznych konferencji naukowych na całym świecie.

Działalność naukowo-badawcza katedry jest związana z szeroko rozumianym zarządzaniem produkcją, uwzględniającym zarówno jego aspekty techniczne, ekonomiczne, jak i społeczne. W zakres badań naukowych prowadzonych w katedrze wchodzą następujące kluczowe zagadnienia:

 • Ekonomika procesu produkcyjnego i zarządzanie czynnikiem ludzkim
 • Lean Manufacturing, zarządzanie jakością oraz inne techniki i metody stosowane w systemach produkcyjnych
 • Energetyczna strona procesów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE
 • Odpady produkcyjne, ich recykling i zarządzanie środowiskiem naturalnym
 • Techniki komputerowe w systemie produkcyjnym oraz modelowanie matematyczne
 • Wybrane zagadnienia technologii wytwarzania i nauki o materiałach  
 •  

Katedra aktualnie realizuje następujące projekty:

 • GoSmart BSR, Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation, Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej, finansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, nr #R041, lata 2017-2020, kierownik projektu: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. 

  Wartość projektu wynosi ponad 1,76 mln EUR. Projekt jest realizowany w partnerstwie z siedmioma krajami, Politechnika Białostocka jest liderem projektu i jedynym partnerem naukowym. Pozostali partnerzy to: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Polska), Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town (Estonia), Lithuanian Innovation Center (Litwa), Kouvola Innovation (Finlandia), Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Niemcy), Business Aabenraa (Dania).   

 • Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym, grant NCN PRELUDIUM, nr 2015/19/N/HS4/02576, lata 2016–2018, kierownik pracy: mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja modelu zarządzania technologiami, opisującego sieci powiązań pomiędzy typowymi działaniami, procesami i wpływającymi na nie czynnikami, charakterystycznymi dla przedsiębiorstw z branży obróbki metali, funkcjonujących w strukturze klastrowej. Wartość projektu wynosi blisko 90 tys. PLN.    

 • Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty innowacji w przemyśle, praca statutowa katedry, nr S/WZ/1/2015, lata 2015–2018, kierownik pracy: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.

  Praca swoim zakresem obejmuje zainteresowania naukowe wszystkich pracowników katedry, którzy stanowią zespół wykonawców projektu.

 • Modelowanie wpływu doboru technologii produkcji na wydajność energetyczną, praca służąca rozwojowi młodych naukowców, nr MB/WZ/4/2016, lata 2016–2018, kierownik pracy: dr inż. Olga Orynycz

  Celem pracy jest wykorzystanie narzędzi modelowania komputerowego do analizy i oceny wpływu czynników produkcyjnych na efektywność energetyczną systemów produkcji biopaliw. 


Działalność dydaktyczna katedry związana jest przede wszystkim z kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Pracownicy katedry prowadzą także zajęcia na innych kierunkach studiów, jak również na innych wydziałach Politechniki Białostockiej. Ważnym elementem działalności dydaktycznej jest udział pracowników w programie ERASMUS+, w ramach którego prowadzą zajęcia dydaktyczne z cudzoziemcami oraz licznie uczestniczą w stażach naukowo-dydaktycznych organizowanych w zagranicznych jednostkach partnerskich.

Pracownicy katedry odpowiadają za funkcjonowanie pracowni specjalistycznych i kształcenie studentów przy wykorzystaniu aparatury i urządzeń dostępnych w następujących laboratoriach:

 • Materiałoznawstwa i towaroznawstwa
 • Podstaw techniki i technologii
 • Procesów i technik produkcyjnych
 • Podstaw diagnostyki technicznej
 • Systemów pomiarowych
 • Nowoczesnych systemów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych
 • Komputerowego wspomagania prac inżynierskich
 • Metrologii warsztatowej
 • Fizyki
 • Pracowni specjalistycznej „Metody modelowania w inżynierii produkcji”
 •  

Pracownicy katedry są odpowiedzialni za organizację dwóch kierunków studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe Lean Management są studiami o charakterze praktycznym, dostarczają słuchaczom solidnej wiedzy z zakresu uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu.

Studia podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  przygotowują słuchaczy do wykonywania zadań audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami znormalizowanych systemów zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również umożliwiają zdobycie kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy w służbie BHP. W trakcie procesu dydaktycznego uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę dotyczącą trzech obszarów: jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Przy katedrze działają dwa koła naukowe.
Studenckie Koło Naukowe FORMACJA rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku z inicjatywy studentów chcących rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać kontakty i wykorzystać efektywnie czas studiów. Dzięki motywacji jego członków koło zrealizowało już dziesiątki projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych, wiele z nich na potrzeby przedsiębiorstw. Dzisiaj koło może pochwalić się rozpoznawalną marką wśród podlaskich przedsiębiorstw oraz gronem zaangażowanych i otwartych na nowe wyzwania członków ze wszystkich kierunków studiów na WIZ. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.

Studenckie koło naukowe „Wynalazczości i Racjonalizacji” działa od 2014 roku. Studenci w swoich pracach odnoszą się do aktualnych problemów związanych z produkcją oraz szukają nowych sposobów ich rozwiązywania. Koło podejmuje tematykę konstrukcyjną i technologiczną proponowaną przez przedsiębiorstwo SaMASZ Sp. z o. o. Realizowana tematyka obejmuje stosowanie innowacyjnych metod wytwarzania oraz organizacji produkcji. Współpraca koła z przedsiębiorstwem SaMASZ przyniosła wiele rozwiązań, które są stosowane w produkcji, związane między innymi z wdrażaniem Lean Manufacturing. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.


                      
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr inż. Joanna Godlewska Adiunkt -
dr inż. Olga Orynycz Adiunkt -
dr inż. Ewa Rauba Adiunkt -
mgr inż. Ewa Dobrzyńska Starszy Wykładowca -
dr inż. Krzysztof Łukaszewicz Adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk Starszy wykładowca -
dr inż. Łukasz Dragun Adiunkt -
dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka Adiunkt -
mgr inż. Patrycja Rogowska Asystent -

Instrukcje do zajęć 

Fizyka drewna

Fizyka LI i ZiIP

Podstawy techniki i technologii

Fizyka ZiIU

Systemy pomiarowe

Podstawy diagnostyki technicznej

Systemy kontrolno-pomiarowe

Metody modelowania w inżynierii produkcji

Metrologia

  Towaroznawstwo

  Procesy i techniki produkcyjne

  Procesy i techniki produkcyjne - studia stacjonarne

  Procesy i techniki produkcyjne - studia niestacjonarne

   
   
   
    

  Profesor Andrzej Wasiak
  pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej został autorem monografii wydanej przez Wydawnictwo Springer Nature.
  Wydano zarówno wersję papierową, jak i elektroniczną .
  Dane bibliograficzne:
  ISSN 1865-3529   ISSN 1865-3537 (electronic)
  Green Energy and Technology
  ISBN 978-3-319-98430-8
  ISBN 978-3-319-98431-5 (eBook)
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-98431-5
  Library of Congress Control Number: 2018954610
  © Springer Nature Switzerland AG 2019
  Książka jest dostępna w księgarniach: The Springer Shop, Barnes & Noble,